Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa

Datum: 10.04.2020, Petak
Autor: N.D.

  • Radi smanjenja prihoda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje a zbog povrata, oslobođenja od plaćanja odnosno odgode plaćanja ili obročne otplate poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa prema Općem poreznom propisu osigurati će navedenim osobama sredstva beskamatnog zajma za premošćivanje tako nastale situacije, odnosno zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
  • Dana je fleksibilnost u opsegu zaduživanja za 2020. godinu ministru financija te izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna.
  • Svim se proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna ograničava korištenje svih izvora financiranja koji su bili planirani u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu odnosno u financijskim planovima za 2020. godinu.
  • Mogu se preuzeti samo one obveze i izvršavati samo oni rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslovnih funkcija.
  • Zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika i sklapanje ugovora o djelu.

Prethodne zabrane zapošljavanje i sklapanja ugovora o djelu ne odnose se na ustanove u zdravstvu i zdravstveno osoblje te ako za time postoje opravdani i obrazloženi razlozi pri čemu treba dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

  • Obustavljaju se svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavnih nabave, ne smiju se pokretati novi javni pozivi, postupci javnih nabava te jednostavnih javnih nabava osim onih koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija. Od toga postoje izuzetci.
  • Ako se daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) u svoti iznad 10.000,00 kn za to se mora dobiti prethodna suglasnost ministra financija.
  • U sustavu javne nabave javni naručitelj će poljoprivredne i prehrambene proizvode nabavljati obvezno primjenjujući kriterije za odabir ponude koji se odnose na kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osobito vodeći računa da su isti proizvodi sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr., čime se osigurava veća svježina ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza, bez obzira na vrstu postupka javne nabave.
  • Javni naručitelj može povećane količine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izravno nabavljati od drugog gospodarskog subjekta uz primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave, ako mu ugovoreni gospodarski subjekt nije u mogućnosti isporučiti ugovorene količine.

Detaljnije o promjenama može se pročitati ovdje.

Povratak na vijesti