Olakšice kod oporezivanja plaće i primitaka


Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 26.10.2021

Cijena: 76,32 EUR
575,03 KNSnimka webinara - Olakšice kod oporezivanja plaće i primitaka

Poslodavci mogu koristiti neke olakšice kod obračuna plaće i ostalih primitaka radnika na temelju kojih su troškovi javnih davanja manji ili ih uopće nema. Tako neke olakšice omogućuju poslodavcima smanjenje izdataka za bruto-primitak i doprinose na plaću. Javljaju se i brojna pitanja u vezi s obračunom i pravom korištenja osobnog odbitka radnika, o čemu čemu je bila riječ na ovom webinaru.

Cilj je ovog webinara približiti poslodavcima mogućnost korištenja olakšica te razjasniti sva prava i obveze (kako za njih tako i za radnike) koje proizlaze iz podataka iskazanih na PK kartici.

Program:

Olakšice kod obračuna plaće i drugih primitaka
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba koje se prvi puta zapošljavaju
 • Olakšice za mlade osobe (do 25 i do 30 godina - pravo na povrat poreza)
 • Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice za plaćanje doprinosa
 • Olakšice kod plaćanja doprinosa za članove uprave
 • Obveza evidentiranja podataka na PK kartici
 • Utvrđivanje prava na osobni odbitak radnika (za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji)
 • Koji primitci ulaze u cenzus od 15.000 kn te o čemu trebaju voditi brigu studenti
 • Nagrada za radne rezultate
 • Jubilarna nagrada
 • Premije za dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, sistematski pregled

Olakšice za radnike, poslodavce i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Olakšice koje proizlaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (nadoknada 30 % minimalne plaće za zapošljavanje izvan kvote, subvencije doprinosa i neto-plaće)
 • Zapošljavanje osoba na području posebne državne skrbi
 • Tko je obvezan voditi brigu o obračunu prireza i obračunu prireza kod nerezidenata
 • Osobni odbitak nerezidenata
 • Korištenje osobnog odbitka kod posljednjeg obračuna plaće za bivšeg radnika
 • Obračun plaće za Hrvatskoga ratnog vojnog invalida
 • Samostalne djelatnosti - smanjenje dohotka za plaće novim radnicima - prema odredbama Zakona o porezu na dohodak
 • Isplata u III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
 • Troškovi smještaja i prehrane radnika

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 26. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).