Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja

Datum: 17.01.2018, Srijeda
Klasa: 423-01/17-01/468
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit Hrvatske udruge stečajnih upravitelja vezan za oporezivanje primitaka koji se isplaćuju stečajnim upraviteljima sukladno Uredbi o kriterijima i načinu obračuna plaćanja stečajnim upraviteljima (Narodne novine, broj 71/15).
 
Budući da se podnositelj upita obratio Savjetodavnom tijelu za obvezujuća mišljenja, a iz postavljenog pitanja proizlazi da se ne radi o području za koje se izdaje obvezujuće mišljenje prema članku 10. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16)  i Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 30/17), u nastavku dajemo mišljenje po redovnom postupku.
 
Prema članku 15. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna plaćanja stečajnim upraviteljima, svi iznosi koji se primjenjuju po toj Uredbi su bruto iznosi, odnosno iznosi prije odbitka pripadajućih doprinosa iz osnovice, poreza ili drugih naknada.
 
Sukladno članku 7. točki 33. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16), ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos.
 
Obveza poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja prema nagradi za rad stečajnih upravitelja ovisi radi li se o primitku koji se isplaćuje stečajnom upravitelju koji obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja ili se radi o primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak.
 
Stečajni upravitelj koji obavlja samostalnu djelatnost na temelju poslovnih knjiga, porez na dohodak utvrđuje i plaća sukladno člancima 29. do 35. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) te ima obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i drugih izvješća do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu. U slučaju isplate primitka po osnovi nagrade stečajnom upravitelju koji obavlja samostalnu djelatnost isplatitelj je obvezan te naknade isplatiti na njegov račun i nema obvezu obračunavanja i uplate doprinosa iz osnovice i na osnovicu niti obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak jer se tako naplaćena nagrada/naknada smatra poslovnim primitkom poreznog obveznika koji se unosi u propisane poslovne knjige.
 
Stečajni upravitelj koji utvrđuje drugi dohodak prema isplaćenoj naknadi sukladno članku 39. stavku 3. točki 4. Zakona, porez na dohodak utvrđuje od svakoga pojedinačnog primitka umanjenog za propisane izdatke, a izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka.
 
Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, obveznik doprinosa iz osnovice je primatelj, a obveznik doprinosa na osnovicu isplatitelj primitka. Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa je isplatitelj primitka, na način propisan člancima 111. do 117. Zakona o doprinosima.
 
Primjerice, ako stečajni upravitelj ostvari 10.000,00 kuna primitka (u bruto iznosu sukladno navedenoj Uredbi), na poreznu osnovicu koja iznosi 9.000,00 kuna (10.000,00 umanjeno za doprinose iz osnovice koji iznose 1.000,00 kuna) primijenit će se stopa od 24% te će se utvrditi porez na dohodak od drugog dohotka u iznosu od 2.160,00 kuna na koji se dodaje iznos prireza ako je utvrđen odlukom jedinice lokalne samouprave (u našem primjeru smo za obračun uzeli prosječan prirez od 12%).
 
r.b.
opis
stopa
iznos
1.
Nagrada stečajnom upravitelju („bruto“ iznos)
 
10.000,00 kn
2.
Osnovica za utvrđivanje doprinosa
 
10.000,00 kn
3.
Mirovinsko osiguranje I. stup
7,50%
750,00 kn
4.
Mirovinsko osiguranje II. stup
2,50%
250,00 kn
5.
Izdatak za doprinose iz osnovice (3. + 4.)
10%
1.000,00 kn
6.
Dohodak = Porezna osnovica (1. - 5.)
 
9.000,00 kn
7.
Porez na dohodak
24%
2.160,00 kn
8.
Prirez porezu na dohodak
12%
259,20 kn
9.
Ukupno porez i prirez (7.+8.)
 
2.419,20 kn
10.
Iznos za isplatu
 
6.580,80 kn
11.
Doprinos za zdravstveno osiguranje
7,50%
750,00 kn
12.
Ukupni trošak isplatitelja (1.+11.)
 
10.750,00 kn
 
Doprinosi se obračunavaju s obračunom primitka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka, a o vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku prijavu i Obrazac JOPPD.
 
Također, obveznicima poreza na dodanu vrijednost se ne smatraju fizičke i pravne osobe u dijelu primitaka koje ostvare kao stečajni upravitelji. Stoga se stečajni upravitelji u dijelu u kojem obavljaju poslove stečajnog upravitelja nisu obvezni upisati u registar obveznika PDV-a sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 73/13 do 115/16). Napominjemo da smo se o navedenome već očitovali odgovorom KLASA: 410-19/13-01/662, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 20. prosinca 2013. godine koji je objavljen na Internetskim stranicama Porezne uprave i dostupan je u izborniku Mišljenja SU.

Povratak na mišljenja