Oporezivanje PDV-om u poslovima faktoriranja

Datum: 01.07.2010, Četvrtak
Klasa: 410-19/10-01/172
Davatelj: Porezna uprava

Društvo "A" Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) obratilo nam se s upitom o porezu na dodanu vrijednost Naime, u upitu se navodi da je člankom 79. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik) propisano da su naknade za uslugu naplate potraživanja, provizije i ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (faktor) oporezivi porezom na dodanu vrijednost, međutim odredbama istoga članka Pravilnika nije izričito propisano oslobođenje za kamate u poslovima faktoringa. Obzirom na navedeno upućena nam je zamolba za mišljenje o oporezivanju kamata kod faktoringa porezom na dodanu vrijednost.

Prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka d. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Pravilnik) i članka 79. stavak 1. Pravilnika plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su transakcije uključujući i posredovanje u vezi s depozitima, vođenjem štednih, tekućih i žiro računa za klijente, plaćanjima, transferima, čekovima i drugim instrumentima plaćanja odnosno sve transakcije u vezi s tim koje su neposredno povezane, a omogućuju ispunjenje novčane obveze, osim naplate duga. Isporukom u smislu Zakona ne smatra se ako poduzetnik ustupi ili prenese potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga drugom poduzetniku radi naplate, sukladno odredbama članka 79. stavak 2. Pravilnika. Međutim naknada za uslugu naplate potraživanja, provizija, diskont i ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (factor) podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

Odredbama članka 11.a stavak 1. točka b. Zakona propisano je da su usluge odobravanja i ugovaranja kredita, te upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Prema odredbama članka 78. stavak 1. i 2. Pravilnika, kreditima se. u smislu članka 11.a stavak 1. točka b. Zakona smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, hipotekarne kredite i zajmove, zajmove osigurane pokretnom imovinom ili zalogom, zajmove dane kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade. Oslobođenje se odnosi na upravljanje kreditom odnosno usluge u vezi s kreditom kao što su usluge vođenja kredita, vođenja evidencije, dogovaranje i praćenje otplate kredita ako to radi osoba koja odobrava kredit. Usluge prikupljanja podataka, izrade analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita koje nisu vezane za davanje i upravljanje kreditima ili s ugovaranjem odnosno izdavanjem garancija ili drugih jamstava za kredite nisu oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Obzirom na navedeno, usluga naplate duga. prema odredbama Zakona i Pravilnika, podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. S tim u svezi propisano je da se isporukom u smislu Zakona ne smatra ako poduzetnik ustupi ili prenese potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga drugom poduzetniku radi naplate, međutim naknada za uslugu naplate potraživanja, provizija.

Diskont i ostali troškovi koje zaračunava porazni obveznik preuzimatelj duga (factor) smatraju sa oporezivom isporukom te podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost. Ako faktor u okviru poslova faktoringa financira poreznog obveznika od kojeg otkupljuje potraživanje odobravajući mu kredit odnosno zajam tada su kamate koje faktor obračunava na predujmljeni iznos oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja