Oporezivanje poljoprivrednog zemljišta porezom na promet nekretnina

Datum: 21.07.2015, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/1512
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita navodi kako namjerava kupiti poljoprivredno zemljište u Slavoniji za koje bi jednog dana tražio i građevinsku dozvolu. S tim u vezi postavlja pitanje koliko poreza će morati platiti na kupljeno poljoprivredno zemljište te je li porez moguće platiti odmah odnosno u trenutku kada se u nadležnom zemljišno knjižnom odjelu upiše kao vlasnik.
U skladu s čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon o PPN-u) propisano je kako je predmet oporezivanja promet nekretnina. Prometom nekretnina u smislu Zakona o PPN-u smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnina smatra se, među ostalim, i kupoprodaja. Nekretnine u smislu Zakona o PPN-u su zemljišta i građevine. Zemljištima se smatraju poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta.
Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% (čl. 9. st. 1. i čl. 10. Zakona o PPN-u).
Nadalje, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla, kojim se stječe nekretnina (čl. 14. st. 1. Zakona o PPN-u). Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, a utvrđeni iznos poreza mora platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina (čl. 17. st. 1. i čl. 19. Zakona o PPN-u).
S obzirom da iz upita nije moguće utvrditi je li podnositelj upita domaća ili strana osoba napominjemo da je čl. 2. st. 2. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 39/13. i 48/15.) propisano kako nositeljima prava vlasništva na poljoprivrednom zemljištu ne mogu biti strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom i posebnim propisom nije drugačije određeno. Iznimno, strane pravne i fizičke osobe mogu stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu nasljeđivanjem.
Ujedno napominjemo kako je čl. 3. Zakona o PPN-u propisano da su domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Slijedom navedenog prilikom kupnje poljoprivrednog zemljišta, stjecatelj nekretnine, porezni obveznik, domaća fizička osoba obvezna je u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu na promet nekretnina platiti 5% poreza na promet nekretnina obračunatog na tržišnu vrijednost nekretnine.
    Međutim, ukoliko je podnositelj upita strana fizička osoba glede stjecanja vlasništva na poljoprivrednom zemljištu potrebno je uzeti u obzir i odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 

Povratak na mišljenja