Oporezivanje premije osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Datum: 13.11.2009, Petak
Klasa: 410-01/09-01/1374
Davatelj: Porezna uprava

Od Banke d.d. primili smo upit kako tretirati plaćene premije osiguranja od nezgode što ih uplaćuje poslodavac za svoje radnike s obzirom da takvo osiguranje nema u sebi ugrađenu štetnu komponentu te se isplaćuje jedino u slučaju nastupa osiguranog slučaja, što znači da ukoliko osigurani slučaj ne nastupi, niti korisnik niti ugovaratelj osiguranja ne mogu ostvariti nikakva prava kod osiguravatelja. kolektivne police osiguranja od nezgode se sklapaju na godišnjoj osnovi te poslodavac, odnosno ugovaratelj osiguranja uz ugovor o osiguranju prilaže i popis radnika na koje se premija osiguranja odnosi.

U nastavku odgovaramo.

Odredbama članka 14. stavak 1. točka 1.4 Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa prema propisima koji uređuju radni odnos, i to: premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatno zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.

Odredbama članka 3. Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 151/05. i 87/08.) propisano je da su poslovi osiguranja sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju odnosno reosiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja, pri čemu se poslovima životnih osiguranja smatraju osiguranje života i rentna osiguranja, a poslovima neživotnih osiguranja, između ostalih i osiguranje od nezgode.

Prema članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06. i 146/08.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Prema članku 11. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07. i 156/089. rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit, smatraju se smanjenja gospodarske koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koje imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti.

Slijedom navedenog, osiguranje od nezgode spada u neživotna osiguranja, a osigurana se svota isplaćuje samo ako nastupi osigurani slučaj (smrt uslijed nesretnog slučaja, potpuna ili djelomična invalidnost uslijed nesretnog slučaja, osiguranje naknade bolničkih dana i troškova liječenja, odšteta za bolove i drugo). Ako poslodavac osigura svoje radnike od nezgode, premije osiguranja ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada tih radnika te sukladno tome, ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Premije osiguranja za slučaj nezgode na radu koje uplaćuje poslodavac za svoje radnike, smatraju se porezno priznatim rashodom.

Povratak na mišljenja