Oporezivanje prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine dane u financijski leasing

Datum: 25.09.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-01/183
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit u vezi oporezivanju pri sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine dane u financijski leasing. U upitu se navodi da je 2007. s fizičkom osobom sklopljen ugovor o financijskom leasingu za nekretninu te izdan račun s obračunanim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na vrijednost građevine. Kupcu je po primitku poreznog rješenja prefakturirano i 5% poreza na zemljišni dio koji je lesing društvu zaračunan pri nabavi nekretnine. Nadalje, navodi se da se po isplati zadnje rate financijskog leasinga u 2015. s kupcem sklapa ugovor o kupoprodaji nekretnine te kupac zaprima porezno rješenje kojim mu se na cjelokupni iznos nekretnine (građevina i zemljište) zaračunava 5% poreza na promet nekretnina. Obzirom da je kupac već platio PDV na građevinski dio, postavlja se pitanje o oporezivanju nekretnine u navedenom slučaju.
      Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05. i 76/07.) koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja ugovora o financijskom najmu (leasingu), isporuka postoji kada se kupcu omogućuje raspolaganje dobrima. Pri tome je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva, a ne posjeda kao stvarne vlasti nad dobrom te se smatra da je isporuka građevinskog dijela nekretnine obavljena pri sklapanju ugovora o financijskom najmu (leasingu) obzirom da je građevina tada najmoprimcu dana u najam i na taj je dio obračunan PDV.
      Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina u skladu s odredbama čl. 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 127/00., 153/02., 22/11. i 143/14.).
      U konkretnom slučaju radi se o financijskom najmu (leasingu) nekretnine te sklapanjem ugovora o kupoprodaji 2015. dolazi do stjecanja vlasništva nad predmetnom nekretninom, odnosno do isporuke zemljišta.
      U smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. zemljište se u poreznom smislu ne odvaja od građevine koja se na tom zemljištu nalazi te se sukladno navedenom zemljište oporezuje jednako kao i građevina, neovisno o tome je li za zemljište na kojem se građevina nalazi izdan akt kojim se odobrava građenje ili nije.
      Slijedom navedenog, obzirom da se u konkretnom slučaju radi o građevini koja je oslobođena plaćanja PDV-a sukladno odredbama čl. 40. st. 1. t. j) Zakona, isporuka zemljišta na kojem se ta građevina nalazi jednako tako oslobođena je plaćanja PDV-a i podliježe oporezivanju porezom na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja