Oslobođenje od PDV-a na isporuke bez naknade – donacije materijalne pomoći ovlaštenom tijelu državne uprave

Datum: 28.10.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-01/344
Davatelj: Porezna uprava

      Obratili ste se upitom kao ovlašteno tijelo državne uprave, temeljem odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, u vezi tumačenja odredbi čl. 90. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. – ispr., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) o oslobođenju od plaćanja PDV-a na isporuku dobara koja služe kao materijalna pomoć u vezi organizacije prihvata izbjeglica preko Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Materijalna pomoć se sastoji od šatora, kontejnera za stanovanje, spremnika za vodu, rasvjetnih tijela, grijaćih tijela, rukavica, čizama, deka, setova za prvu pomoć, kreveta, vreća za spavanje i slično.
      Pretpostavljamo da se radi o davanju dobara bez naknade odnosno donaciji materijalne pomoći ovlaštenom tijelu državne uprave, te obzirom da nemamo saznanja iz upita radi li se o donaciji u okviru Programa Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU), odnosno radi li se o uvozu doniranih dobara iz trećih zemalja ili nabavi iz EU, odgovaramo načelno.
      Prema odredbama čl. 198. st. 1. Pravilnika isporuka dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA III. – Regionalni razvoj te IPA IV. – Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenula do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Postupak ostvarivanja oslobođenja iz st. 1. navedenog članka Pravilnika ostvaruje se temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kako je propisano odredbama st. 2. čl. 198. Pravilnika. U skladu s navedenim, ako će se u konkretnom slučaju nabava dobara ili usluga, uključujući i stjecanje dobara unutar EU financirati iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., tada je moguće primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a.
      Napominjemo da je odredbama čl. 4. st. 1. t. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da je predmet oporezivanja PDV-om stjecanje dobara unutar EU koje u tuzemstvu obavi uz naknadu porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik ako je prodavatelj porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik.
      U vezi s donacijom materijalne pomoći iz drugih država članica EU napominjemo da se PDV plaća na stjecanje dobara unutar EU koje je u tuzemstvu obavljeno uz naknadu, iz čega proizlazi da se na stjecanje dobara bez naknade u Republici Hrvatskoj ne plaća PDV.
      Sukladno odredbama čl. 44. st. 1. t. 12. Zakona i čl. 90. st. 1. t. a) Pravilnika prilikom uvoza materijalne pomoći može se primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a ako se radi o uvozu besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele potrebitim osobama uvoze državne i druge humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove. Odredbama čl. 90. st. 2. Pravilnika propisano je da se u smislu st. 1. t. a) istoga članka Pravilnika dobrima za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba smatraju dobra kao što su hrana, lijekovi, odjeća i posteljno rublje/posteljina.
      Isto tako, odredbama čl. 92. st. 1. t. a) i b) Pravilnika propisano je oslobođenje od PDV-a pri uvozu u skladu sa čl. 44. st. 1. t. 12. Zakona za dobra koja uvezu ovlaštene državne ustanove ili druge humanitarne i dobrotvorne pravne osobe kada su ista namijenjena za besplatnu podjelu žrtvama katastrofa koje su pogodile područje jedne ili više država članica. Navedeno oslobođenje se primjenjuje i za besplatno korištenje od strane žrtava takvih katastrofa dok takva dobra ostaju u vlasništvu tih pravnih osoba. Dobra koja uvezu te pravne osobe za vlastite potrebe pod istim uvjetima ostvaruju pravo na oslobođenje od PDV-a pri uvozu.
      Sukladno navedenom, plaćanja PDV-a oslobođeno je stjecanje materijalne pomoći koja se financira iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., stjecanje iz EU bez naknade, te uvoz dobara koji se obavlja u skladu s navedenim čl. 44. Zakona te čl. 90. i 92. Pravilnika.

Povratak na mišljenja