Oslobođenje od plaćanja carina na uvoz doniranih dobara

Datum: 27.12.2012, Četvrtak
Klasa: 410-19/12-01/220
Davatelj: Porezna uprava

Strojarska tehnička škola X.Y. iz Z., Ulica x. (u daljnjem tekstu: Škola), dostavila nam je dopis u vezi mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine na uvoz donirane računalne opreme, u vezi kojega odgovaramo u nastavku.

 Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a) i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 136/12., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti te na uvoz dobara u tuzemstvu pri čemu se uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara

 Porezni obveznik je, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona, uvoznik prema članku 2. stavku 1. točki 2. Zakona.

 Sukladno odredbama članka 7. stavka 5. Zakona pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, a porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

 Sukladno odredbama članka 35. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. do 64/12., u daljnjem tekstu: Pravilnik) porezni obveznik je, prema članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona, i svaki uvoznik dobara u tuzemstvu, a uvoznikom se razumijeva poduzetnik (stalni porezni obveznik) ali i svaka druga pravna i fizička osoba koja uvozi dobra u tuzemstvo (povremeni porezni obveznik).

 Obzirom da prema odredbama Zakona i Pravilnika nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za uvoz dobara koja su kao donacije dana obrazovnim ustanovama te ako je Škola uvoznik predmetnog vozila, ista je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost obračunanog pri uvozu sukladno navedenim odredbama Zakona.

 U vezi oslobođenja od plaćanja carina na uvoz donirane računalne opreme očitovala se Carinska uprava – Središnji ured dopisom KLASA: 413-04/12-05/56, URBROJ: 513-02-1220/1-12-2 od 2. listopada 2012. u kojem se navodi da kada se iz inozemstva besplatno prima neka roba, a namijenjena je za neposredno obavljanje djelatnosti zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, socijalnih i sličnih neprofitnih ustanova i organizacija predviđena je osnova za primjenu oslobođenja od plaćanja carine i to člankom 187. stavkom 1. točka 16. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. do 56/10.) dok uvjete i proceduru za ostvarivanje carinskog oslobođenja uređuje članak 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Nar. nov., br. 5/07. do 41/10.). Iz tih propisa proizlazi kako navedena škola može ostvariti oslobođenje od plaćanja carine po navedenoj zakonskoj osnovi, podnošenjem isprave o darovanju (darovnice ili gratis fakturu) te posebne potvrde koju će joj (prema obrascu kojega je propisala Carinska uprava i čiji ogledni primjerak posjeduju sva tijela državne uprave) ispostaviti po njenom zahtjevu Ministarstvo znanosti, obrazovanja  sporta. Carinske formalnosti pri tome treba obaviti po Školi angažirani ovlašteni otpremnik – špediter.

Povratak na mišljenja