Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama

Datum: 30.01.2015, Petak
Klasa: 410-19/14-01/222
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisima obratili ste se u vezi tumačenja čl. 44. st. 1. t. 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) kojim je propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama. U upitu je navedeno da se u postupku carinjenja pošiljki u poštanskom prometu od 1. srpnja 2013. primjenjuje europska regulativa koja je podigla vrijednosni limit glede oslobođenja od plaćanja carine, te se sve pošiljke koje sadrže robu zanemarive vrijednosti (osim alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, duhana i duhanskih proizvoda) poslane izravno iz treće zemlje primatelju u Europskoj uniji uvoze oslobođene od plaćanja uvoznih carina. Nadalje, navedeno je da se oslobođenje od plaćanja carine odnosi na sve pošiljke dakle i komercijalne i nekomercijalne naravi te se pri tome robom zanemarive vrijednosti smatra roba čija vrijednost nije veća od ukupno 150 eura u kunskoj protuvrijednosti po pošiljci. Zatraženo je tumačenje situacije koja je uočena u poštanskom prometu pošiljki male vrijednosti do 22 eura kada pravna osoba registrirana za trgovinu preko pošte ili interneta (j.d.o.o.) koja nije u sustavu PDV-a online kupuje izvan Europske unije robu isključivo u vrijednosti do 22 eura i plaća PayPalom dobavljaču te istu robu online prodaje preko svoje web stranice fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj. Navodite da se kupoprodaja obavlja evidentno u okviru komercijalne djelatnosti tvrtke registrirane za prodaju putem pošte ili interneta. S obzirom na iznimno veliki broj malih pošiljaka koje fizičke i pravne osobe primaju iz trećih zemalja zatraženo je tumačenje što se smatra malom pošiljkom nekomercijalne naravi u smislu odredbi čl. 44. st. 1. t. 7. Zakona o PDV-u.
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. Zakona isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. PDV mora plaćati porezni obveznik koji obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat te djelatnosti. Članak 7. st. 1. Zakona propisuje da je isporuka dobara prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika. Materijalnom imovinom smatra se isporuka električne energije, plina, grijanja, hlađenja i slično.
Sukladno odredbama čl. 6. st. 1. i 2. Zakona porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.
Prema odredbama čl. 11. st. 1. Zakona uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije, u skladu s carinskim propisima.
Što se tiče oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara navodimo da je Direktivom Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. utvrđeno područje primjene čl. 143(b) i (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom konačnog uvoza određenih dobara.
Člancima 23. i 24. Direktive Vijeća 2009/132/EZ propisana su oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara beznačajne naravi.
    Oslobođenje od plaćanja PDV-a propisano je za uvoz dobara čija ukupna vrijednost nije veća od 10 eura. Države članice Europske unije mogu odobriti oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvezena dobra ukupne vrijednosti veće od 10 eura, ali ne veće od 22 eura. Međutim, države članice mogu iz oslobođenja od plaćanja PDV-a izuzeti dobra koja su uvezena putem pošte. Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu ne ostvaruje se za:
(a) alkoholne proizvode,
(b) parfeme i toaletne vode,
(c) duhan i duhanske proizvode.
Drugačija primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu propisanog čl. 23. i 24. Direktive Vijeća 2009/132/EZ bila bi protivna odredbama Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost s kojom je Zakon u potpunosti usklađen.
Napominjemo da su odredbe Direktive Vijeća 2009/132/EZ preuzete u odredbe čl. 44. Zakona. Člankom 44. st. 1. t. 7. Zakona i čl. 82. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je plaćanja PDV-a oslobođen uvoz dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama, poslanih primatelju kao pismo ili paket koja ukupna vrijednost ne prelazi 160,00 kn. Navedeno oslobođenje ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića, parfeme i toaletne vode te duhan i duhanske proizvode.
Odredbom čl. 44. st. 1. t. 1. i 2. Zakona plaćanja PDV-a oslobođen je konačni uvoz dobara čija bi isporuka koju obavi porezni obveznik u svim slučajevima bila oslobođena plaćanja PDV-a na području Republike Hrvatske te uvoz dobara nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika.
Odredbama čl. 10. Pravilnika o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (Nar. nov., br. 79/13.) propisano je oslobođenje od PDV-a i trošarine za robu sadržanu u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja koje besplatno šalju fizičke osobe iz trećih država drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.
Male pošiljke nekomercijalnog značaja su pošiljke koje:
1. su povremene naravi,
2. sadrže samo robu koja je namijenjena osobnoj upotrebi ili upotrebi obitelji primatelja čija vrsta i količina ne ukazuje da se ona uvozi za bilo kakvu komercijalnu svrhu,
3. pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja bilo koje vrste.
U skladu s navedenim, plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz dobara nekomercijalne naravi iz trećih zemalja sadržanih u malim pošiljkama, poslanih primatelju kao pismo ili paket čija ukupna vrijednost ne prelazi 160,00 kn. Napominjemo da Zakon o PDV-u ne ograničava da dobra beznačajne vrijednosti (čija ukupna vrijednost ne prelazi 160,00 kn po pošiljci) oslobođena od plaćanja PDV-a mogu uvoziti samo građani. Odredbama Zakona i Pravilnika propisano je da se radi o dobrima nekomercijalne naravi što znači da dobra nisu namijenjena daljnjoj prodaji, tako da porezni obveznik za potrebe svog poslovanja može kupiti putem internetske trgovine dobra iz trećih država oslobođena plaćanja PDV-a ukupne vrijednosti do 160,00 kn po pošiljci (primjerice memory stickove, CD-e). Napominjemo da se navedeno oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, parfeme i toaletne vode te duhan i duhanske proizvode.
Međutim, u slučaju da porezni obveznik uvozi dobra beznačajne vrijednosti (čija ukupna vrijednost ne prelazi 160,00 kn po pošiljci) s namjerom daljnje prodaje istih u svrhu obavljanja svoje komercijalne djelatnosti, takav uvoz dobara nije oslobođen plaćanja PDV-a te se u tom slučaju ne radi o uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama iz čl. 44. st. 1. t. 7. Zakona.
Slijedom navedenog, ako Carinska uprava utvrdi da se radi o trgovačkom društvu koje neprekidno uvozi dobra beznačajne vrijednosti sadržanih u malim pošiljkama, mišljenja smo da se u tom slučaju ne radi o dobrima nekomercijalne naravi te ukoliko Carinska uprava prepozna takva trgovačka društva, molimo da nam dostavi podatke o istima kako bi mogli postupiti u svojoj nadležnosti.

Povratak na mišljenja