Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge logopeda

Datum: 03.01.2019, Četvrtak
Klasa: 410-19/18-02/257
Davatelj: Porezna uprava

      Logopedska udruga iz dostavnog popisa obratila nam se dopisom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za logopedske usluge kao sastavnog dijela socijalnih usluga psihosocijalne podrške, socijalnih usluga rane intervencije te socijalnih usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja koje prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, kako je navedeno, spadaju u razred 8690 – ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.
 U predmetnom dopisu navodi se da se prema dosadašnjoj praksi na navedene logopedske usluge, ukoliko se obavljaju u nekom obliku privatnog vlasništva – obrt ili trgovačko društvo, obračunavao PDV, iako se, kako je navedeno, radi o socijalnoj i dijelom zdravstvenoj usluzi.
 
U vezi naprijed navedenog odgovaramo u nastavku.
 
     Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) plaćanja PDV-a oslobođena je bolnička i medicinska njega i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.
 
      Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođeno je obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima, neovisno o pravnom obliku isporučitelja.
 
      Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u nije ograničena pravnim oblikom isporučitelja te su njime obuhvaćene zdravstvene usluge obavljene u okviru privatne prakse, ali i zdravstvene usluge koje primjerice obave kvalificirani zdravstveni radnici temeljem ugovora o djelu.
 
      S tim u vezi napominjemo da su zdravstvene usluge koje trgovačko društvo obavi u istim uvjetima u kojima se te usluge obavljaju u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, primjerice specijalnim bolnicama, poliklinikama, domovima zdravlja obuhvaćene odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u, međutim oporezive su PDV-om jer se trgovačka društva osnivaju radi ostvarivanja dobiti te se ne smatraju ostalim osobama iz članka 39. stavka 3. Zakona o PDV-u. Stoga se na njih ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u. 
 
      Međutim, zdravstvene usluge koje trgovačko društvo obavi izvan bolničkih uvjeta, odnosno izvan uvjeta u kojima te usluge obavljaju zdravstvene ustanove, primjerice u stanu pružatelja usluga, stanu pacijenta ili na nekom drugom mjestu oslobođene su plaćanja PDV-a prema članku 39. stavku 1. točki c) Zakona o PDV-u, ako ih obavljaju kvalificirane osobe. 
 
      Ministarstvo zdravstva uputilo nam je dopis KLASA: 023-03/18-01/448, URBROJ: 534-03-2-1/5-18-03 od 7. prosinca 2018., kojim se očitovalo na upit kojim je predmetna Logopedska udruga zatražila odgovor na pitanje da li se usluge koje obavljaju logopedi mogu smatrati uslugama liječenja, u kojem navodi:
„vezano uz Vaš upit kojim ste zatražili odgovor ovog Ministarstva na pitanje da li se usluge koje obavljaju logopedi mogu smatrati uslugama liječenja, ovim Vas putem obavještavamo da je važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) propisano da su zdravstveni radnici osobe koje imaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja i neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, uz obvezno poštovanje moralnih i etičkih načela zdravstvene struke.
U tom se smislu zdravstvenim radnicima smatraju i osobe koje se obrazuju i na studijskom smjeru logopedije.
Također ovim Vas putem obavještavamo da 01. siječnja 2019. godine stupa na snagu  novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18) koji propisuje da se djelatnost logopedije može obavljati na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite te da se logopedi smatraju zdravstvenim radnicima.”.
 
      Slijedom naprijed navedenih odredbi te sukladno dobivenom odgovoru Ministarstva zdravstva, mišljenja smo da su zdravstvene usluge koje porezni obveznici – logopedi obavljaju izvan bolničkih uvjeta, odnosno izvan uvjeta u kojima te usluge obavljaju zdravstvene ustanove, bez obzira pružaju li se u stanu pružatelja usluga, stanu pacijenta ili na nekom drugom mjestu, oslobođene plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u, ako ih obavljaju kvalificirane osobe.
 
      Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 1/19), između ostalog, dopunjene su odredbe koje se odnose na obavljanje zdravstvenih usluga u okviru bavljenja medicinskim zanimanjima, te su usluge logopeda oslobođene plaćanja PDV-a (članak 51.).
 
       S tim u vezi napominjemo da se porezni obveznici – logopedi koji u okviru trgovačkog društva ili obrta obavljaju logopedske usluge izvan bolničkih uvjeta, odnosno izvan uvjeta u kojima te usluge obavljaju zdravstvene ustanove i za koje su oslobođeni plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u, s 1. siječnja 2019. brišu iz registra obveznika PDV-a, ako su samo s te osnove bili upisani u isti te su iznimno obvezni nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a najkasnije do 31. siječnja 2019. Navedeni porezni obveznici imaju obvezu ispraviti odbitak pretporeza za gospodarska dobra i zalihe sukladno odredbama članaka 63., 64. i 65.a Zakona o PDV-u.
 
      S tim u vezi važno je istaknuti da u slučaju kada logopedske usluge trgovačka društva i obrtnici obavljaju u istim uvjetima u kojima se te usluge obavljaju u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, ne može se primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u.
 

Povratak na mišljenja