Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na plovilo kao edukacijsko sredstvo za izobrazbu pomoraca

Datum: 04.10.2011, Utorak
Klasa: 410-19/11-03/33
Davatelj: Porezna uprava

Vezano uz dostavljeni nam podnesak u kojem tražite oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na plovila za dvije brodice za spašavanje, koje kupujete od tvrtke M. G. koje ćete koristiti kao edukacijsko sredstvo za izobrazbu pomoraca, u nastavku odgovaramo.

Člankom 3. stavkom 1. točkom 4. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01., 95/04., 94/09. i 21/10.), propisano je da je predmet oporezivanja brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi, športu ili rekreaciji, pri čemu nije propisano da se predmetno plovilo mora registrirati.

Porezna obveza posebnog poreza u slučaju uvoza nastaje s danom nastanka carinskog duga, a u tuzemstvu prilikom isporuke plovila kupcu, što je sukladno članku 8. stavku 1. navedenog Zakona.

Nadalje, člankom 7. stavkom 4. citiranog Zakona, propisano je da se posebni porez ne plaća na plovila koja se uvoze ili isporučuju za obavljanje registrirane djelatnosti, a oslobođenje od plaćanja posebnog poreza nadležna carinarnica utvrđuje odobrenjem.

Nadležnom carinarnicom, koja donosi odobrenje o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza, sukladno točki 1. (podnošenje zahtjeva) Naputka za provedbu poreznog postupka pri donošenju odobrenja o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila kojima se obavlja registrirana djelatnost od 13. lipnja 2008. godine (Naputak br. 05/08. i Izmjene br. 1. navedenog Naputka od 8. travnja 2009. godine), smatra se carinarnica kod koje će se podnijeti jedinstvena carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet ili carinarnica nadležna prema mjestu vođenja glavnog knjigovodstva podnositelja zahtjeva.

Slijedom navedenog, a sukladno citiranim odredbama predmetnog Zakona i spomenutog Naputka, ukoliko želite da plovila koja nabavljate budu oslobođena od plaćanja posebnog poreza radi obavljanja registrirane djelatnosti, potrebno je da se radi ishođenja odobrenja o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila, pisanim zahtjevom obratite carinarnici nadležnoj prema svom sjedištu.

Napominjemo, kako je predmetno odobrenje potrebno ishoditi prije isporuke plovila od strane proizvođača, te da je uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno priložiti dokumentaciju iz koje će biti razvidno da ćete predmetno plovilo koristiti u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti, odnosno izobrazbe pomoraca.

Povratak na mišljenja