Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi – vatrogasne zajednice

Datum: 14.05.2012, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/12-01/196
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo dopis Hrvatske vatrogasne zajednice u kojem traže mišljenje o pravu na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi vatrogasnih zajednica, s obzirom na to da je sukladno članku 1. stavku 2. Zakona o vatrogastvu (Nar. nov., br. 106/99. - 80/10.), vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republike Hrvatske.

Člankom 6. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96. - 126/11.) propisano je da su od plaćanja pristojbi oslobođene ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 2. Zakona o vatrogastvu propisano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije koje ostvaruju prava na olakšice i povlastice, sukladno propisima.

Članak 4. stavak 1. Zakona o humanitarnoj pomoći (Nar. nov., br. 128/10.) navodi da humanitarnu pomoć mogu prikupljati i pružati domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane, odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Članak 5. stavak 1. istog Zakona propisuje da su pravne osobe iz članka 4. stavka 1. Zakona obvezne prije početka prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći pribaviti rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Predmetno rješenje izdaje nadležni ured i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi koje vodi evidenciju pravnih osoba na području Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje iz članka 5. stavak 1. navedenog Zakona.

Slijedom navedenog, u smislu odredaba Zakona o humanitarnoj pomoći, humanitarnim organizacijama smatraju se neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno koje su temeljem rješenja nadležnog ureda upisane u evidenciju pravnih osoba kojima je odobreno pružanje humanitarne pomoći pri ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

Sukladno iznesenom, mišljenja smo da pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi ostvaruju humanitarne organizacije koje udovoljavaju uvjetima propisanim citiranim odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći.

Povratak na mišljenja