Oslobođenje PDV-a na donirana sredstva odnosi se samo na ustanove i organizacije iz čl. 12. t. 12. i čl. 13. st. 1. t. 5. Zakona o PDV-u – ne na Udruge

Datum: 25.07.2008, Petak
Klasa: 410-01/08-01/841
Davatelj: Porezna uprava

Udruga OMG obratila nam se upitom u vezi projekta »Kampanja za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja« koju udruga OMG provodi u partnerstvu s udrugom CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Prema navodima u upitu, spomenuti projekt je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu 75% troškova projekta i ta su sredstva prema sporazumu oslobođena poreza na dodanu vrijednost, a preostalih 25% sredstava je prikupljeno od drugih donatora. Jedan od donatora s kojim je udruga OMG potpisala ugovor o sufinanciranju projekta je Veleposlanstvo Republike Finske u Zagrebu. Postavljeno je pitanje jesu li i ta sredstva oslobođena poreza na dodanu vrijednost.

Prema odredbama članka 13. točka 4. Dodatka A okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (Nar. nov., br. 8/02. i 11/02. – međ. ugovori), koji ima snagu međunarodnog ugovora i koji je u skladu s odredbom članka 140. Ustava Republike Hrvatske nadređen domaćem zakonodavstvu, propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz potpora Europske unije. Postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to uređeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku, propisan je odredbama članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.).

Odredbama članka 12. točka 12. te članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz dobara, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i uvoz dobara i nabava dobara i usluga u tuzemstvu od strane istih koji se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.

Inozemnom novčanom donacijom, prema odredbi članka 73b. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, smatra se doznaka pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu ili fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u inozemstvu doznačena u skladu s odredbama propisa o deviznim poslovanju.

Sukladno navedenom, samo u slučaju da udruga OMG ima status ustanove ili organizacije iz članka 12. točka 12. odnosno članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojoj je pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu ili fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u inozemstvu doznačila novčana sredstva, ima pravo na porezno oslobođenje propisano člankom 12. točka 12. i člankom 13. stavak 1. točka 5. Zakona, odnosno člankom 73b. Pravilnika.

Povratak na mišljenja