Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme

Datum: 17.05.2017, Srijeda
Klasa: 410-01/17-01/952
Davatelj: Porezna uprava

      U svezi primljenog podneska o krivoj primjeni članka 28. stavka 8. Pravilnika o porezu na dohodak na umirovljenike koji su ujedno u radnom odnosu do pola radnog vremena, čime im je u ožujku isplaćena manja neto mirovina, jer im nije uzet u obzir osobni odbitak, u nastavku odgovaramo:

      Člankom 24. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 23. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka: za rezidenta u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4. toga Zakona, odnosno za nerezidenta u skladu s člankom 16. stavkom 1. toga Zakona, a na temelju porezne kartice iz članka 26. toga Zakona.

      Prema članku 28. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17) osobni odbitak može se tijekom godine pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada koristiti samo kod onog poslodavca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine kod kojega se nalazi porezna kartica radnika, umirovljenika, odnosno osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona. Radnik, umirovljenik, odnosno osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada kod drugih poslodavaca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine osobni odbitak istodobno ne smije koristiti, odnosno ti poslodavci/isplatitelji primitka (plaće) i mirovine dužni su obračunati porez ne uzimajući u obzir osobni odbitak. Međutim, od 1. siječnja 2017. primjenjuje se iznimka od tog pravila i to u slučaju kada:

• radnik ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili

• radnik uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o radu, odnosno kada fizička osoba ostvaruje primitke od nesamostalnog rada kod dva ili više isplatitelja.

      U tim slučajevima, prema članku 28. stavku 8. toga Pravilnika, porezni obveznik može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima). U tom slučaju Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK te istovremeno Obrazac PK s oznakom »DUPLIKAT« porezne kartice u skladu sa stavkom 5. toga članka ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

      Tom iznimkom je zapravo omogućeno da radnici, umirovljenici ili drugi porezni obveznici koji ostvaruju plaću, mirovinu ili druge primitke od nesamostalnog rada kod 2 ili više isplatitelja istodobno, mogu u tijeku poreznog razdoblja u potpunosti iskoristiti svoj osobni odbitak (primjerice, ako kod jednog isplatitelja ostvaruju iznos primitka manji od osobnog odbitka, za preostali neiskorišteni dio osobnog odbitka može se umanjiti njegovu poreznu obvezu po osnovi primitka od nesamostalnog rada koji mu isplaćuje drugi isplatitelj). Na taj način porezni obveznik ne mora više kao ranije čekati povrat poreza radi neiskorištenog dijela osobnog odbitka temeljem podnesene godišnje porezne prijave ili godišnjeg obračuna u posebnom postupku.

      Po pitanju umirovljenika koji su istovremeno zaposleni u nepunom radnom vremenu, napominjemo da je člankom 26. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano da za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Stoga, ako predmetni porezni obveznik zatraži da se osobni odbitak primjenjuje u cijelosti na plaću, HZMO će od Porezne uprave dobiti podatak o postotku korištenja osobnog odbitka 0,00%, odnosno ako porezni obveznik zatraži raspodjelu osobnog odbitka, HZMO-u će biti dostavljen postotak raspodjele. Korisnici starosne mirovine koji su zaposleni s nepunim radnim vremenom, a kojima je po osnovi mirovine obračunat predujam poreza na dohodak na osnovicu koja nije umanjena za osobni odbitak (bez da su sami korisnici tražili preraspodjelu osobnog odbitka), mogu ostvariti povrat preplaćenog poreza u HZMO-u na vlastiti zahtjev ili će pravo povrata ostvariti u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu u 2018.

Povratak na mišljenja