Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe

Datum: 07.06.2019, Petak
Autor: I.P.

      Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18.), propisano je da vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza i cestovnog prijevoza za vlastite potrebe moraju, uz uvjete određene drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i registracija cestovnih motornih vozila, ispunjavati posebne uvjete koji se odnose na izgled, starost, uređaje i opremu vozila (čl. 13. st. 1.). Ovaj se Zakon ne primjenjuje na javni prijevoz tereta i prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, na prijevoz za osobne potrebe te na prijevoz putnika za vlastite potrebe vozilima kategorije M1 koja imaju najviše četiri + jedno putničko mjesto.

      Ti posebni uvjeti propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Nar. nov., br. 50/18. i 56/19., dalje: Pravilnik).

      Navedenim Pravilnikom propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta te vozila kojima se obavlja prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe, a čiji su vlasnici ili korisnici fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe. Pri tome se vozilom podrazumijevaju osobni automobili namijenjeni obavljanju autotaksi prijevoza, obavljanju drugih dopuštenih oblika javnog prijevoza putnika i iznajmljivanja vozila sa vozačem, autobusi namijenjeni obavljanju shuttle prijevoza, povremenog prijevoza, posebnog linijskog prijevoza, javnog linijskog prijevoza i mikroprijevoza, teretna motorna vozila namijenjena javnom prijevozu tereta te osobni automobili, autobusi i teretna motorna vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

      Zadnjim izmjenama Pravilnika objavljenim 5. lipnja 2019. godine u Nar. nov. br. 56. izmijenjene su odredbe koje propisuju sadržaj podataka koji se moraju istaknuti na bočnim stranama vozila. Novost je da više nije propisana obveza isticanja OIB-a. Navedene izmjene stupaju na snagu 13. lipnja ove godine.

      U nastavku se daje prikaz obveznih podataka na bočnim stranama vozila ovisno o korištenju i vrsti vozila.

     

O ovoj temi moći će se pročitati i u sljedećim izdanjima našeg časopisa RRiF.

Povratak na vijesti