Pad i rast prihoda i obveza ponovnog upisa u registar PDV-a

Datum: 27.07.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-01/190
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi poreza na dodanu vrijednost. Porezni obveznik u upitu navodi da se bavi odvjetničkom djelatnošću te navodi da je zbog pada prihoda u 2013. godini podnio nadležnoj Ispostavi Porezne uprave zahtjev za brisanjem iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost s danom 31. prosinca 2013. godine. U upitu se međutim navodi da tijekom ove kalendarske godine postoji mogućnost porasta prihoda poreznog obveznika zbog moguće naplate troškova zastupanja iz prethodnih godina. Obzirom na navedeno porezni obveznik postavlja pitanje mora li sljedeće godine uplatiti u državni proračun iznos PDV-a na iznos ostvarenog prometa iznad 230.000,00 kn retrogradno i s kamatama ili će zbog povećanih prihoda biti ponovo upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te sa kojim datumom će biti izvršen upis.
Odredbama čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Sukladno odredbama čl. 6. st. 1. i 2. Zakona porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti, a gospodarskom djelatnošću smatra se svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.
Odredbama čl. 90. st. 1. i 2. Zakona i čl. 186. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se malim poreznim obveznikom smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kn. Mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza. Nadalje, porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i u prethodnoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad 230.000,00 kn upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine. O činjenici da je u prethodnoj kalendarskoj godini obavio isporuke iz čl. 90. st. 5. Zakona u iznosu većem od 230.000,00 kn i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
Slijedom navedenog, ako je podnositelj upita u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 230.000,00 kn, neovisno o tome jesu li isporuke naplaćene ili nisu, bio je obvezan najkasnije do 15. siječnja tekuće godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi upisa u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznik, sukladno zakonskim odredbama, na računima obračunava PDV i ima pravo na odbitak pretporeza od dana upisa u registar obveznika PDV-a odnosno od 01. siječnja tekuće godine. Stoga porezni obveznik ne plaća PDV i kamate retroaktivno na vrijednost isporuka koje su u prethodnoj kalendarskoj godini, kad porezni obveznik nije bio upisan u registar obveznika PDV-a, ostvarene iznad iznosa propisanog za upis u registar obveznika PDV-a.
 

Povratak na mišljenja