PDV i posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila

Datum: 18.05.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/78
Davatelj: Porezna uprava

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (Nar. nov., br. 52/15.) koji je stupio na snagu 1. svibnja 2015. propisano je da će nadležno tijelo registrirati vozilo ako vlasnik vozila priloži između ostalog dokaz o plaćenim propisanim obvezama (porez, obvezno osiguranje, carina, naknada za ceste, posebna naknada za okoliš). Kada iz priložene dokumentacije nije vidljivo da je porez plaćen, kao dokaz o plaćenom porezu prilaže se potvrda da je porez plaćen ili da za vozilo ne postoji obveza plaćanja poreza koju izdaje tijelo nadležno za poslove poreza i poslove carine.
U vezi navedenog napominjemo da smo dopisom KLASA: 410-01/14-01/2290, URBROJ: 513-07-21-01/14-1 od 24. srpnja 2014. obavijestili Carinsku upravu da u izreci svojih poreznih rješenja za plaćanje posebnog poreza od 1. kolovoza 2014. više ne navodi rečenicu "Porezni obveznik je dužan platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila iz čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila kojeg obračunava i naplaćuje nadležna ispostava Porezne uprave." obzirom da sukladno čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13. - Ispravak) obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila nadzire Porezna uprava.
Nadalje ističe se da neovisno o tome što u svojim poreznim rješenjima Carinska uprava više neće navoditi spomenutu rečenicu, Carinska uprava će područnim uredima Porezne uprave i ubuduće slati sva svoja porezna rješenja i račune ili druge dokumente o stjecanju motornog vozila.
Obzirom na navedeno te činjenicu da će porezni obveznici kupci odmah po primitku rješenja Carinske uprave htjeti registrirati motorno vozilo, što će u pravilu biti prije nego što će Carinska uprava dostaviti rješenja područnim uredima Porezne uprave napominjemo da se načelno kupci motornih vozila trebaju najprije javiti Carinskoj upravi koja će utvrditi obvezu plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, zatim Poreznoj upravi koja treba utvrditi treba li platiti posebni porez na rabljena motorna vozila po stopi 5% ili PDV kako bi pri Ministarstvu unutarnjih poslova registrirali vozilo. U cilju pojednostavljenja navedenog postupka u nastavku pojašnjavamo na koji način trebaju postupati djelatnici Porezne uprave u slučaju nabave rabljenih motornih vozila iz drugih država članica.
1. Postupanje djelatnika Porezne uprave
Porezni obveznik kupac motornog vozila obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti račun ili drugi dokument o stjecanju motornog vozila u drugoj državi članici te dati na uvid rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza na motorna vozila.
Temeljem računa ili drugog dokumenta o stjecanju rabljenog motornog vozila iz druge države članice nadležna ispostava Porezne uprave utvrdit će postoji li obveza plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5%.
     U slučaju da utvrdi da postoji obveza plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5% treba obračunati posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila. Osnovicu za obračun posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5% čini utvrđena carinska vrijednost motornog vozila i obračunati posebni porez na motorna vozila iskazan u rješenju Carinske uprave.
Ako nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5% poreznom obvezniku kupcu treba izdati potvrdu u kojoj će biti navedeno: „Stjecanje rabljenog motornog vozila broj šasije ___________ ne podliježe oporezivanju posebnim porezom na stjecanje rabljenih motornih vozila sukladno čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13. – Ispravak).“.
Rješenja Carinske uprave i račune ili druge dokumente o stjecanju koje je dostavljala Carinska uprava nadležna ispostava Porezne uprave treba pregledati kako bi utvrdila postoji li koji porezni obveznik kupac koji je imao obvezu plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila, a koji se nije javio nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
U slučaju da Porezna uprava utvrdi da porezni obveznik kupac nije platio posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila, a trebao je, tada treba pozvati poreznog obveznika kupca i obračunati mu posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila. Porezni obveznik kupac obvezan je sukladno čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila platiti posebni porez na stjecanje motornih vozila u roku od 15 dana od dana nastanka porezne obveze, a porezna obveza nastaje u trenutku stjecanja. Navedeno znači da će takvom poreznom obvezniku kupcu nadležna ispostava Porezne uprave trebati obračunati i zatezne kamate jer nije u roku platio posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila.
Hrvatski porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji kupuju rabljeno motorno vozilo od poreznih obveznika iz druge države članice obvezni su obračunati i platiti hrvatski PDV na stjecanje, te u tom slučaju prije registracije motornog vozila poreznom obvezniku treba nadležna ispostava Porezne uprave na računu ili drugom dokumentu za stjecanje tog motornog vozila ili posebnom listu papira napisati napomenu ovjerenu pečatom Porezne uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“.
U ovom slučaju u računu za stjecanje prijevoznog sredstva neće biti iskazan PDV jer se radi o isporuci unutar EU koja je oslobođena PDV-a, ali u računu mora biti naveden PDV identifikacijski broj prodavatelja iz druge države članice te PDV identifikacijski broj hrvatskog poreznog obveznika.
Također ako nadležna ispostava Porezne uprave u pojedinom slučaju utvrdi da ne postoji obveza plaćanja PDV-a tada poreznom obvezniku kupcu treba izdati potvrdu u kojoj će biti navedeno: „Stjecanje motornog vozila broj šasije ___________ ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.).“.
 
2. Napomena za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova
Kako bi djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova bilo što jednostavnije utvrditi da li je porez plaćen ili nije napominjemo iz kojih dokumenata je u pojedinim slučajevima vidljivo da je porez plaćen.
Kod kupnje vozila (novih i rabljenih) u Republici Hrvatskoj dokaz da je porez plaćen vidljiv je iz računa u kojem je prodavatelj vozila na isporuku tog vozila obračunao PDV po stopi 25% ili napisao napomenu „posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra“.
U ostalim slučajevima kupnje vozila, činjenica da je plaćen porez vidljiva je iz potvrde/klauzule koju Porezna uprava ispisuje na ugovoru nakon što kupac plati posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5%, ili nakon što kupac plati PDV u slučaju stjecanja novih prijevoznih sredstava iz druge države članice.
 
Kada hrvatski porezni obveznici stječu vozila iz drugih država članica Porezna uprava na računu ispisuje potvrdu/klauzulu da je „stjecatelj obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“ ili potvrdu/klauzulu da je „stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva“.
U slučaju ako osoba koja registrira vozilo ne treba platiti na stjecanje tog vozila PDV ili posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila, Porezna uprava izdat će potvrdu iz koje je vidljivo da ne postoji obveza plaćanja poreza.
Ovim putem također ističemo da vlasnika vozila koji želi registrirati vozilo, a koji nema odgovarajući račun koji sadrži PDV ili napomenu o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže ili navedene potvrde/klauzule Porezne uprave, nadležna policijska uprava treba uputiti u Poreznu upravu radi utvrđivanja obveze plaćanja poreza.
Napominje se da je neovisno o ovoj promjeni i dalje moguće primjenjivati naš odgovor KLASA: 410-19/13-01/232, URBROJ: 513-07-21-01/13-4 od 26. srpnja 2013. u vezi poreznih obveza stjecatelja novih i rabljenih motornih vozila iz drugih država članica EU te vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima. Jedina promjena u odnosu na navedeni odgovor je to što u rješenju Carinske uprave više neće u izreci biti navedeno da na stjecanje rabljenog motornog vozila treba platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5%.
Također napominjemo da rabljeni radni strojevi, traktori, autobusi, teretna vozila, plovila, zrakoplovi, prikolice i slično nisu predmet oporezivanja Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, stoga Porezna uprava to neće evidentirati na ispravama o njihovu prijenosu.
 

Povratak na mišljenja