PDV na inozemne usluge – ustupanje informacija, promidžbene usluge, istraživanje tržišta

Datum: 04.06.2009, Četvrtak
Klasa: 410-01/09-01/73
Davatelj: Porezna uprava

Društvo I. d.o.o. u vlasništvu je inozemnog poduzetnika »A« iz Švicarske. Navedeno društvo prema Ugovoru o obavljanju usluga za svog vlasnika na području Republike Hrvatske obavlja sljedeće usluge: sakupljanje i obrađivanje informacija koje se odnose na trenutnu situaciju na hrvatskom farmaceutskom tržištu, pružanje pomoći pri oglašavanju i istraživanju tržišta, praćenje važećih propisa za farmaceutsku industriju i pružanje pomoći pri povezanim zakonskim stvarima, opskrbljivanje poduzetnika »A« različitim medicinskim bazama podataka i njihovo redovito nadopunjavanje, pružanje neophodne administrativne i tehničke podrške poduzetniku »A«. Za obavljene usluge društvo I. d.o.o. svom vlasniku tromjesečno ispostavlja račun u stvarnom iznosu svojih troškova, uvećanom za 5%. Stvarne troškove čine: najam poslovnog prostora i vozila te pripadajući troškovi održavanja, ukupni troškovi plaća zaposlenika, naknade troškova zaposlenika (dnevnice, putni troškovi, smještaj na službenom putu, gorivo), troškovi telefona, potrošnog i uredskog materijala i slični troškovi koji nastaju obavljanjem usluga za inozemnog poduzetnika »A«. Postavljeno je pitanje da li se prema članku 5. stavak 5. i stavak 6. točke 3. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 76/07.) navedene usluge oporezuju prema mjestu sjedišta primatelja.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Od ovog općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona, kojima se, između ostalog, određuje da se usluge iz stavka 6. ovog članka oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnicima.

U članku 5. stavak 6. točka 3. Zakona odnosno članka 33b. stavak 8. točka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od broja 60/96. do 34/08.), propisano je da se usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge. Usluge ustupanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu prema članku 5. stavak 6. točka 5. Zakona odnosno članka 33b. stavak 8. točka 5. Pravilnika oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

Kada društvo I. d.o.o. obavlja promidžbene usluge i usluge ustupanja informacija inozemnom poduzetniku »A« riječ je o uslugama iz članka 5. stavak 6. točke 2. i 5. Zakona, što se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, koji je u ovom slučaju u inozemstvu, pa ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog Zakona o obavlja uslugu istraživanja tržišta radi se o usluzi koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbi članka 5. stavak 3. Zakona, obzirom da usluga istraživanja tržišta nije navedena kao izuzetak od oporezivanja porezom na dodanu vrijednost prema općem načelu. Ako društvo I. d.o.o. inozemnom poduzetniku obavlja uslugu elektronske obrade podataka riječ je o usluzi koja se prema članku 5. stavak 6. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

Napominjemo, da za određivanje mjesta oporezivanja usluga nije bitno na koji način društvo utvrđuje visinu svoje naknade za obavljene usluge (zbrajanjem troškova, kao određeni postotak ili na neki drugi način) već je potrebno utvrditi o kakvoj se vrsti usluge radi za koju se naplaćuje određena naknada.

Povratak na mišljenja