Pravo i porezi 12/2000

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ugovorna kazna
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Pravni aspekti koncesija
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi trgovinski režim za Hrvatsku
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Pokretanje upravnog spora
Autor: Desenka SARVAN, dipl. iur.
Bespravna gradnja
Autor: Davor MRDULJAŠ, dipl. iur.
Osnivanje i ustrojstvo malih narodnih knjižnica
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Naplata carinskog duga
Autor: Vladimir BATESTIN, dipl. iur.
Vraćanje zaposlenika na rad
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zaštita oznaka zemljo pisnog podrijetla - Brijuni 2000.
Autor: Krešimir MUDROVČIĆ, dipl. ing.