Pravo i porezi 3/2000

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
PDV na kredite usluge inozemnih banaka - oslobađa li hrvatski zakon inozemne banke
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Pojam intervalutarnog tečaja (ili tečajni antibarbarus)
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Projektant i nadzorni inžinjer
Autor: Davor MRDULJAŠ, dipl. iur.
Novela Zakona o parničkom postupku
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o sefu
Autor: Fran BINIČKI, dipl. iur.