Pravo i porezi

Osnovne procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
pip - 6.2001, str. 3
Oporezivanje nasljedstva i darova u Hrvatskoj
pip - 6.2001, str. 8
Kada se plaća porez na dodanu vrijednost na manjkove, kalo rastep, lom i krađu
pip - 6.2001, str. 12
Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao obvezatnim članom
pip - 6.2001, str. 14
Ugovorni odnosi u prijevozu opasnih stvari
pip - 6.2001, str. 31
Uspostava vlasništva posebnoga dijela nekretnine
pip - 6.2001, str. 34
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda
pip - 6.2001, str. 39
Pravo dokumentarnih akreditiva (3) - ispitivanje dokumenata
pip - 6.2001, str. 47
Nešto o dospjelosti kamate u smislu st. 5. čl. 7. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Repubile Hrvatske
pip - 6.2001, str. 56
Pravo radnika na godišnji odmor nakon novele Zakona o radu
pip - 6.2001, str. 58
Skraćeni upravni postupak kod utvrđivanja obveza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, te poreza, doprinosa i naknada koj čine prihod jedinica područ.samouprave
pip - 6.2001, str. 63
Određivanje i korištenje javnih parkirališta
pip - 6.2001, str. 66
Posebni troškovi u postupku upravnopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva
pip - 6.2001, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 6.2001, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 6.2001, str. 73
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 6.2001, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 6.2001, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 6.2001, str. 78
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2001, str. 80
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 6.2001, str. 83
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 6.2001, str. 86
Ministarstvo gospodarstva
pip - 6.2001, str. 88
Ministarstvo turizma
pip - 6.2001, str. 89
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 6.2001, str. 90
Državni inspektorat
pip - 6.2001, str. 93
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 6.2001, str. 95
Stvarno pravo
pip - 6.2001, str. 96
Obvezno pravo
pip - 6.2001, str. 97
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2001, str. 98
Parnični postupak
pip - 6.2001, str. 99
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2001, str. 99
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
pip - 6.2001, str. 101
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 6.2001, str. 102
Zakon o zdravstvenom osiguranju
pip - 6.2001, str. 103
Zakon o porezu na dohodak
pip - 6.2001, str. 103
Zakon o izvlaštenju
pip - 6.2001, str. 104
Zakon o prekršajima
pip - 6.2001, str. 104
Porez na dohodak
pip - 6.2001, str. 105
Pravo na stručnu izobrazbu
pip - 6.2001, str. 105
Pravo na naknadu plaće
pip - 6.2001, str. 106
Investicijski dodatak/Zakon o financijskim sudovima
pip - 6.2001, str. 106
Zakon o poreznom savjetovanju
pip - 6.2001, str. 106
Socijalno osiguranje
pip - 6.2001, str. 106
Pravo tvrtki
pip - 6.2001, str. 107
Porez na dohodak od obrta
pip - 6.2001, str. 107
Porez na dobitak
pip - 6.2001, str. 108
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2001, str. 108
Pravo ugovora o radu
pip - 6.2001, str. 109
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 6.2001, str. 110
Odgovori na pitanja
pip - 6.2001, str. 121