Pravo i porezi 6/2001

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Osnovne procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Oporezivanje nasljedstva i darova u Hrvatskoj
Autor: Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Kada se plaća porez na dodanu vrijednost na manjkove, kalo rastep, lom i krađu
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao obvezatnim članom
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Ugovorni odnosi u prijevozu opasnih stvari
Autor: Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC
Uspostava vlasništva posebnoga dijela nekretnine
Autor: Prof. dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda
Autor: Prof. dr. sc. Aldo RADOLOVIĆ
Pravo dokumentarnih akreditiva (3) - ispitivanje dokumenata
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Nešto o dospjelosti kamate u smislu st. 5. čl. 7. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Repubile Hrvatske
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Pravo radnika na godišnji odmor nakon novele Zakona o radu
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Skraćeni upravni postupak kod utvrđivanja obveza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, te poreza, doprinosa i naknada koj čine prihod jedinica područ.samouprave
Autor: Desenka SARVAN, dipl. iur.
Određivanje i korištenje javnih parkirališta
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Posebni troškovi u postupku upravnopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Ustavni sud Republike Hrvatske
Stvarno pravo
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Parnični postupak
Pravo trgovačkih društava
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o izvlaštenju
Zakon o prekršajima
Porez na dohodak
Pravo na stručnu izobrazbu
Pravo na naknadu plaće
Investicijski dodatak/Zakon o financijskim sudovima
Zakon o poreznom savjetovanju
Socijalno osiguranje
Pravo tvrtki
Porez na dohodak od obrta
Porez na dobitak
Pravo trgovačkih društava
Pravo ugovora o radu
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja