RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Factoring u poslovnoj praksi i teoriji

pip - 7.2006, str. 3
Factoring je u svojoj biti alternativno financiranje, a ne kreditiranje. S obzirom na njegovu aktualnost u poslovnoj praksi, opširnije o tom institutu možete pročitati u nastavku teksta.

Obveznici revizije prema novom Zakonu o reviziji

pip - 7.2006, str. 10
Novi Zakon o reviziji stupio je na snagu potkraj 2005. Donošenjem toga Zakona stavljene su izvan snage odredbe staroga Zakona o reviziji koji smo primjenjivali trinaest godina. Novi Zakon donio je određene promjene o kojima možete pročitati u nastavku članka.

Pravni subjekti u Pomorskom zakoniku RH

pip - 7.2006, str. 14
Autor u ovome članku raspravlja o uporabi nazivlja za pravne subjekte u Pomorskom zakoniku RH. Naime, taj zakon uređuje raznovrsne pomorskoplovidbene pravne odnose imenujući subjekte koji stječu određena prava i preuzimaju obveze. Jezično i stručno pravilna uporaba naziva subjekata relevantna je za sadržaj i tumačenje određenog pravnog odnosa te za položaj i ulogu stranaka, vjerovnika i dužnika. Pomorski zakonik u pravilu ispravno rabi stručne izričaje za subjekte, ali ipak postoje i određeni propusti u tom smislu što autor primjećuje u svojem radu.

Imamo li doista računovodstveni sustav

pip - 7.2006, str. 17
Već od samog početka rada na novom Zakonu o računovodstvu (to je razdoblje od nekoliko godina) nema jedinstvenog stajališta struke o tome što treba biti njegov sadržaj. Tako su jedni zagovarali tezu da nam Zakon o računovodstvu uopće ne treba, opisujući to riječima »sve je riješeno standardima« pa do drugih koji bi najradije sve propisali kako bi se »trebalo znati što se to unosi u koju poziciju propisanog obrasca računa dobitka i gubitka, odnosno bilance«. Ipak, Zakon koji je sad na snazi nije ni jedno od toga, kompromis je između tih dviju krajnosti. No, on nije uspio pomiriti sve u jednom, ostao je nedorečen (potpis dokumentacije) i manjkav (nema kazne za neobjavljivanje financijskih izvješća). Osobito bi mu se kao nedostatke moglo pripisati propuštanje uređenja sadržaja financijskih izvješća (bilance, računa dobitka i gubitka, izvješća o promjeni glavnice i dr.).

O novonastalim problemima s kojima se susreću računovođe i poreznici više u nastavku članka.

Zastupanje ex lege i prokura

pip - 7.2006, str. 19
Ovaj članak će kroz razmatranje zakonskih odredaba o zastupanju po zakonu i prokuri, te analizu obvezno pravnog odnosa koji proizlazi iz ugovora o prokuri, odgovoriti koje su ovlasti zastupnika trgovačkog društva po zakonu, odnosno prokurista za radnje koje poduzimaju u ime i za račun društva koje zastupanju, te kakva je njihova odgovornost s obzirom na ovlasti koje imaju.

Za potrebe potpune usporedbe prokure i zastupanja po zakonu bit će potrebno posebno razmotriti zakonske odredbe koje se odnose na odgovornost prokurista, odnosno zastupnika po zakonu kao fizičkih osoba kada poduzimaju radnje u ime i za račun trgovačkog društva, te procijeniti je li njihova odgovornost razmjerna njihovim ovlastima. Također će se provesti analiza odnosa koji nastaje pri skupnom zastupanju prokurista i zastupnika po zakonu.

Druga EU smjernica o posredovanju u osiguranju i Zakon o osiguranju

pip - 7.2006, str. 27
Posrednici u osiguranju i reosiguranju imaju glavnu ulogu u distribuciji osigurateljnih i reosigurateljnih proizvoda u Europskoj Uniji. Zato nije neobično što je Unija problematici posredovanja u osiguranju posvetila dvije smjernice i jednu preporuku. Prva smjernica iz 1977. i preporuka iz 1991. zamijenjene su smjernicom br. 2002/92 EC (Druga smjernica o posredovanju). Odredbe ove Smjernice, kao pozitivno pravo EU o posredovanju u osiguranju, važne su i za RH, jer je novi Zakon o osiguranju, koji uređuje i materiju posredovanja i zastupanja u osiguranju, morao biti usklađen s odredbama Druge smjernice.

U ovom članku razmatrat ćemo najosnovnije institute Druge smjernice i usporediti ih s odredbama Zakona o osiguranju.

Oporezivanje odvjetnika i javnih bilježnika

pip - 7.2006, str. 33
Obavljajući odvjetničku i javnobilježničku djelatnost, te ostvarujući pritom određene prihode, odvjetnicima i javnim bilježnicima nameće se obveza plaćanja određenih javnih davanja koja su prihod državnog proračuna. Riječ je o nekoliko vrsta javnih davanja: porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak ili poreza na dobitak, te doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porezu na dobitak, porezu na dodanu vrijednost te porezu na tvrtku.

Postupak pred trgovačkim sudom

pip - 7.2006, str. 44
Izmjene Zakona o parničnom postupku koje su počele primjenjivati 1. prosinca 2003. uvele su bitne izmjene glede pravila o teretu dokaza u sudskom postupku, a i glede pravila postupanja u postupcima pred trgovačkim sudovima, pa se u ovom članku daje prikaz postupka pred trgovačkim sudovima, pravila o teretu dokazivanja u sudskim postupcima, te posljedice koje nastaju za stranke koje se ne pridržavaju tih pravila.

Komentar novog Zakona o investicijskim fondovima

pip - 7.2006, str. 51
Osnivanje i poslovanje investicijskih fondova u nas je bilo uređeno Zakonom o investicijskim fondovima iz 1995. i njegovima izmjenama i dopunama iz 1996. i 2001. Potreba za donošenjem novog Zakona uzrokovana je snažnim rastom ove industrije u posljednjih nekoliko godina, te zbog potrebe usklađivanja sa Smjernicama EU.

Prijedlog Zakona je nastao u Ministarstvu financija, a konačan oblik Zakona je rezultat suradnje Ministarstva s Udruženjem društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore. Tako je dobiven kvalitetan Zakon koji će pridonijeti daljnjem razvoju fondovske industrije u Republici Hrvatskoj.

Novosti vezane uz ustrojstvo i djelokrug središnjeg tijela državne uprave

pip - 7.2006, str. 60
S obzirom na to da se stupanjem na snagu svakog pojedinog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave mijenjao ustroj određenih središnjih tijela državne uprave te njihov djelokrug, tako da su preraspoređeni poslovi i konkretne ovlasti, u ovom članku iznijet ćemo prikaz središnjih tijela državne uprave, ujedinjujući sve izmjene i dopune Zakona.

Presude Europskoga suda o zlatnim dionicama - mogu li države zadržati posebna prava u privatiziranim trgovačkim društvima?

pip - 7.2006, str. 62
Autorica u ovome članku razmatra presude Europskog suda o zlatnim dionicama. Uz to utvrđuje okolnosti u kojima su posebna prava država u privatiziranim društvima u skladu s odredbama europskoga prava o slobodnom kretanju kapitala.

Vijesti iz Europske unije

pip - 7.2006, str. 67
  Otvaranje "pravih" pregovora poglavljem "Znanost i istraživanje"
 • Screeninzi za trgovačka društva i električnu energiju
 • Screening za poglavlje Porezi
 • Finska nova predsjedavajuća zemlja EU
 • EK predlaže povećanje de minimis potpora
 • EK predstavila Lisabonsku strategiju Hrvatskoj i Turskoj
 • Najavljeno javno objavljivanje podataka o primateljima pomoći iz fondova EU
 • Hrvatski BDP na 47% prosjeka
 • U svibnju stope inflacije eurozone i EU 25 porasle za 0,1%

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 7.2006, str. 70
  Upis u registar obveznika PDV-a - poslovi vještačenja koje obavlja liječnik
 • Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • Obračun PDV-a u komisijskom poslu kad se primatelju dobra obračuna PDV po stopi od 0%
 • Obveznik PDV-a - obiteljski dom za starije i nemoćne
 • Obračun PDV-a po stopi od 0% na onkološke lijekove koji nisu na Listi lijekova HZZO-a
 • Naknada troškova dnevnica, prijevoza i smještaja od Tajništva pregovaračke skupine se ne oporezuje PDV-om
 • Obračun PDV-a na "inozemne" usluge - istraživanje tržišta, prevođenje
 • Upis u registar obveznika PDV-a - društvo d.o.o., registrirano za smještaj obitelji i pomoć i njegu u kući
 • Građanin nije poduzetnik - ne može izvoziti ili unositi dobra u slobodnu zonu

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 7.2006, str. 74
  Oporezivanje plaća po sudskoj presudi i nagodbi tijekom sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom za vrijeme izostanka s posla - bolovanje, porodiljni dopust i dr.
 • Osobni odbitak za uzdržavano dijete koje prima osobnu invalidninu
 • Porezni tretman naknada fizičkim osobama što ih isplaćuju sudovi
 • Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 7.2006, str. 84
  Olakšice za područja od posebne državne skrbi - pomorski agent, turistički izleti
 • Kamate na zajmove dioničara i članova društva

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 7.2006, str. 86
  Povrat carine i PDV-a na uvezeni automobil zbog statusa civilnog invalida Domovinskoga rata
 • Oslobođenje od plaćanja carine i poreza pri uvozu osobnog automobila za potrebe invalidne osobe
 • Ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica prema čl. 60. st. 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata
 • Uvoz plovila namijenjenih za charter djelatnost
 • Unos športske opreme za potrebe ...... prvenstva u ......
 • Procedura pri izvozu motornoga vozila, uvezenoga uz carinsku olakšicu prema čl. 187/1 Carinskog zakona
 • Korištenje ATA karneta pri privremenom uvozu profesionalne opreme
 • Mogućnost upravljanja vozilom strane registracije u RH
 • Uvoz kamp prikolice
 • Privremeni uvoz osobnih predmeta

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 7.2006, str. 89
  Uništenje kave u postupku unutarnje proizvodnje
 • Markice za rezani duhan
 • Odobrenje za uvoz piva

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 7.2006, str. 90
  Rješenje o zadržavanju objekta u prostoru
 • Odluka o dodjeli koncesije za djelatnost vezane za posebne kategorije otpada - nadležnost za rješavanje po žalbama
 • Članstvo u Komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu
 • Parcelacija građevinskog zemljišta
 • Ugovor o zakupu dijela građevine kao dokaz da se ima pravo graditi
 • Rekonstrukcija samostojeće nekretnine

Središnji državni ured za upravu - Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

pip - 7.2006, str. 92
  Tumačenje čl. 48. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 39. st. 5. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 47. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 50. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 40. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 52. Kolektivnog ugovora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

pip - 7.2006, str. 94
  Označavanje ekoloških proizvoda

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 7.2006, str. 94
  Bolovanje
 • Polaganje ispita zaštite na radu

Obvezno pravo

pip - 7.2006, str. 95
  Opseg naknade materijalne štete (čl. 189. ZOO-a)
 • Ugovor o pristupanju dugu (čl. 451. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2006, str. 95
  Načela za primanja člana uprave (čl. 247. ZTD-a)
 • Pripajanje društava - učinak (čl. 522. ZTD-a)

Parnični postupak

pip - 7.2006, str. 96
  Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP-a)
 • Tužba za utvrđenje (čl. 187. ZPP-a)

Ovršni postupak

pip - 7.2006, str. 97
  Ovršne radnje - prijedlog za ovrhu (čl. 129. OZ-a)

Stečajno pravo

pip - 7.2006, str. 97
  Kad stečajni sudac donese odluku o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka (zato što imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova tog postupka), neće pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine
 • Pravo na prijeboj (čl. 103. SZ-a)
 • Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika (čl. 127. SZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 7.2006, str. 98
  Odgovornost pravne osobe
 • Vožnja i alkohol
 • Sigurnost prometa
 • Pribavljanje koncesije
 • Osiguranje broda u slučaju nezgode
 • Pobijanje rješenja o prekršaju
 • Povreda prekršajnog postupka
 • Žalba protiv rješenja
 • Vrsta i visina kazne
 • Odgoda izvršenja

Porezno pravo

pip - 7.2006, str. 102
  Obračunavanje investitoru završnih radova i ispostavljanje privremene situacije (čl. 2. ZOPDV)
 • Temelj za utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole (čl. 142. ZUP)
 • Troškovi rušenja te uklanjanja urušene građevine i porezna osnovica (čl. 9. ZOPMPN)
 • Nekretnine koje će biti sagrađene na temelju ortačkog ugovora (čl. 4. ZOPMPN)
 • Porez na tvrtku poslovne jedinice pravne osobe (čl. 42. ZOFJLSIU)
 • Nedostatci kuće za odmor i plaćanje poreza (čl. 35. ZOFJLIRS)
 • Stečajni postupak kao zapreka provedbi ovrhe na imovini ovršenika (čl. 133. OPZ-a)
 • Zgrada koja se koristi za iznajmljivanje turistima (čl. 35. ZOFJLUIRS)
 • Isticanje prigovora prijeboja u poreznim stvarima (čl. 336. ZOO-a)
 • Zastara prava na utvrđivanje obveze poreza na promet nekretnina (čl. 90. OPZ-a
 • Osnovica poreza na promet nekretnina (čl. 9. ZOPNPN)
 • Godišnje prijave poreza na dohodak (čl. 40. ZOPND)

Kazneno pravo

pip - 7.2006, str. 106
  Zakoniti dokaz
 • Odricanje od prava na žalbu
 • Kleveta
 • Valjanost sadržaja SMS poruka
 • Proizvodnja opojne droge

Vlasnički odnosi

pip - 7.2006, str. 109
  Odgovornost javnog bilježnika u prometu nekretninama
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Načela pri poslovno uvjetovanom otkazu u državnoj službi

Radno pravo

pip - 7.2006, str. 110
  Otkaz s ponudom iz mijenjenog ugovora o radu

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 7.2006, str. 113
  Strategija razvoja do 2013. - Ocjene od dobrog do lošeg
 • Na kraju prvog tromjesečja dug opće države 120,68 milijardi kuna
 • HBOR članica Kluba ustanova EU za dugoročno kreditiranje (ISLTC)
 • Savjet HNB-a: stabilnost tečaja domaće valute
 • 83 ruke u poduzetničkim džepovima
 • Statistika
 • Hrvati se mogu još zaduživati
 • Rast bankovnih depozita u travnju
 • Poslovanje banaka
 • Hrvatski BDP po glavi stanovnika
 • Obrtništvo u stečaju
 • Okrugli stol predstavnika časopisa Lider i hrvatskih izvoznika o budućnosti izvoza
 • Pokazatelji industrijske proizvodnje
 • DZS: Broj zaposlenih u industriji 1,7% manji nego lani
 • Rast direktnih inozemnih ulaganja
 • U Saboru paket od četiri zakona o zdravstvu
 • Izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju
 • Zakonski prijedlog o javnim bilježnicima
 • Prijedlog Zakona o Državnom odvjetništvu
 • Zakon o elementarnim nepogodama
 • Ni početka ni kraja
 • Na jesen reforma građevinske legislative
 • Zabranit će se samogradnja
 • Prije urbanističkih planova gradnju na Jadranu treba zabraniti
 • Počela gradnja brze ceste Trogir — Omiš vrijedne 200 milijuna eura
 • Ministarstvo prometa: prijevozničke dozvole dijelimo prema zakonu
 • Starost vozila koja prometuju
 • Sve više turista u Zagrebu
 • Hrvatska ignorira bogate ruske turiste
 • Statistika
 • Katalonija — veća samostalnost kao regije unutar Španjolske
 • Nokia i Siemens udružuju telekomunikacijske djelatnosti
 • Sposobnost upijanja EU
 • Slovenija zatvara sve putove u Hrvatsku
 • Rusija idući mjesec ulazi u WTO
 • Broj stradalih u prometu jednak je posljedicama globalne epidemije

Odgovori na pitanja

pip - 7.2006, str. 118
  Izdatci za školovanje i stručno usavršavanje obrtnika
 • Najam stambenih prostorija i PDV
 • Dijete kao uzdržavani član na poreznoj kartici poreznog obveznika
 • Doprinosi za obvezna osiguranja
 • Zaštita osobnih podataka
 • Neradni dani
 • Rad na određeno vrijeme i otpremnina
 • Plaća za rad na neradni dan
 • Snižavanje plaće promjenom kolektivnoga ugovora
 • Žalba i sudska nagodba
 • Tužba i prekid zastare
 • Produžetak roka za poduzimanje određene radnje u poreznom postupku
 • Odgovornost suputnika u vozilu
 • Ugovor o zakupu - otkaz zbog korištenja stvari suprotno ugovoru i neplaćanja zakupnine
 • Pravo HANFA-e na naplatu naknada i administrativnih pristojbi
 • Nestanak porezne obveze i utvrđivanje poreza na promet nekretnina
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)