Pravo i porezi 12/2007

Web izdanje 8,99
Ugovori “ključ u ruke”
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Revizori pod nadzorom
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Komentar odluke Ustavnog suda RH o poništenju vjerodostojnog tumačenja
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Samovoljna primjena materijalnog prava kao povreda ustavnog prava – prikaz Odluke Ustavnog suda RH
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Ustavno pravo na zdrav život
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Mogućnost zastupanja stranih osoba od strane odvjetnika u području prava industrijskog vlasništva
Autori: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Bruna ŠIMUNDŽA, dipl. iur.
Revizija po dopuštenju drugostupanjskog suda
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Ugovori o posudbi
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Nedopuštena trgovina dionicama
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Granice odgovornosti osiguratelja prema trećima u osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Noćni rad i tužba radi isplate noćnog rada
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Upravna suradnja na području trošarina pod okriljem EU
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Upravno pravo
Porezno pravo
Pravo poreznog savjetovanja
Pravo trgovačkih društava
Trgovačko pravo
Odgovori na pitanja