Pravo i porezi

Lebdeće založnopravno osiguranje (II.)
pip - 6.2007, str. 3
Zabluda u obveznom pravu
pip - 6.2007, str. 12
Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i gradnji
pip - 6.2007, str. 18
Pojam, izvori i načela medicinskog prava
pip - 6.2007, str. 25
Pravna narav police osiguranja
pip - 6.2007, str. 34
Izdavanje i opseg punomoći u parničnim postupcima
pip - 6.2007, str. 46
Disciplinska mjera prestanka radnog odnosa – komentar sudske odluke
pip - 6.2007, str. 52
Intelektualno vlasništvo kao izvor oporezivog dohotka
pip - 6.2007, str. 54
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina (kritika upravnopravne prakse)
pip - 6.2007, str. 66
Novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
pip - 6.2007, str. 71
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora
pip - 6.2007, str. 73
"Luke unutarnjih voda" Dr. sc. Gorana VOJKOVIĆA
pip - 6.2007, str. 89
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 6.2007, str. 90
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 6.2007, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 6.2007, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 6.2007, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 6.2007, str. 100
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 6.2007, str. 100
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 6.2007, str. 105
Središnji državni ured za upravu
pip - 6.2007, str. 109
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 6.2007, str. 111
Stvarno pravo
pip - 6.2007, str. 116
Zemljišnoknjižno pravo
pip - 6.2007, str. 116
Obvezno pravo
pip - 6.2007, str. 116
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2007, str. 117
Radno pravo
pip - 6.2007, str. 118
Parnični postupak
pip - 6.2007, str. 119
Ovršno pravo
pip - 6.2007, str. 120
Stečajno pravo
pip - 6.2007, str. 121
Prekršajno pravo
pip - 6.2007, str. 121
Porezno pravo - PDV
pip - 6.2007, str. 123
Porez na dohodak
pip - 6.2007, str. 124
Radno pravo
pip - 6.2007, str. 126
Odgovori na pitanja
pip - 6.2007, str. 129
Pregled novih propisa
pip - 6.2007, str. 134