Pravo i porezi

Monistički i dualistički ustroj organa dioničkog društva s posebnim osvrtom na načela korporativnog upravljanja (I)
pip - 2.2010, str. 3
Kazneno djelo davanja netočnih podataka o trgovačkom društvu nakon novele ZTD-a
pip - 2.2010, str. 9
Uređenje i prijelazni režim kod ugovora o radu na određeno vrijeme prema novom zakonu o radu
pip - 2.2010, str. 16
Pitanja i odgovori
pip - 2.2010, str. 56
Pregled novih propisa
pip - 2.2010, str. 59