Pravo i porezi

Kratki komentar FIDIC-ove „Crvene knjige"
pip - 3.2011, str. 3
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
pip - 3.2011, str. 12
Prikaz Zakona o elektroničkom novcu
pip - 3.2011, str. 19
Uvjeti potrošačkog kreditiranja
pip - 3.2011, str. 23
Novosti u ovrsi na novčanim sredstvima
pip - 3.2011, str. 31
Polazni faktor i njegova primjena pri određivanju mirovine – nakon jedanaeste novele ZOMO-a
pip - 3.2011, str. 38
Preustroj upravnih tijela u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 3.2011, str. 42
Je li Zakon o športu u suglasnosti s Ustavom RH
pip - 3.2011, str. 49
Personalna subrogacija u teoriji i sudskoj praksi
pip - 3.2011, str. 54
Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo
pip - 3.2011, str. 60
Smjernice za oporezivanje prometa usluga između EU i trećih zemalja
pip - 3.2011, str. 76
Domaća sudska praksa
pip - 3.2011, str. 103
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2011, str. 112
Pitanja i odgovori
pip - 3.2011, str. 119
Pregled novih propisa
pip - 3.2011, str. 122