Pravo i porezi 3/2011

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Kratki komentar FIDIC-ove „Crvene knjige"
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Prikaz Zakona o elektroničkom novcu
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Uvjeti potrošačkog kreditiranja
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novosti u ovrsi na novčanim sredstvima
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Polazni faktor i njegova primjena pri određivanju mirovine – nakon jedanaeste novele ZOMO-a
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Preustroj upravnih tijela u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Je li Zakon o športu u suglasnosti s Ustavom RH
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Personalna subrogacija u teoriji i sudskoj praksi
Autor: Mr. sc. Petar RADOŠEVIĆ, dipl. iur.
Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Smjernice za oporezivanje prometa usluga između EU i trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Dinka ANTIĆ, dipl. iur.