Pravo i porezi 7/2012

Web izdanje 8,99
Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Nabava alkohola i alkoholnih pića bez trošarine
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na zemljišnoknjižne postupke
Autori: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Ugovori između putničkih agencija i davatelja usluge
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Namirenje s naslova založnog prava na dionici
Autor: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Opći uvjeti poslovanja posrednika u prometu nekretnina
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Ugovor o uslugama u hrvatskom pravu
Autor: Ivan TOT , dipl. iur.
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (II.)
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Naknada plaće za vrijeme bolovanja
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Utjecaj obavljanja određenih poslova na naknadu za vrijeme nezaposlenosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Troškovi parničnog postupka i matematika – (ne)pravda za tužitelja
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak – aktualno stanje i prijedlozi EU
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ