Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Osnove (međunarodnih) transfernih cijena
pip - 1.2013, str. 3
Pravna motrišta fiskalizacije
pip - 1.2013, str. 8
Novosti u Stečajnom zakonu
pip - 1.2013, str. 17
Izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima
pip - 1.2013, str. 26
Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
pip - 1.2013, str. 28
(Među)dioničarski ugovor – aktualna pitanja i dvojbe
pip - 1.2013, str. 38
Nešto o odnosu ništetnih (ništavih) i "nepostojećih" ugovora – komentar sudske odluke
pip - 1.2013, str. 46
Ugovor o dodatnoj djelatnosti (amaterski ugovor)
pip - 1.2013, str. 49
Aktualnosti vezane za zapljenu po pristanku dužnika
pip - 1.2013, str. 53
Porezne (ne)pogodnosti i specifičnosti kod određenih načina stjecanja nekretnina
pip - 1.2013, str. 57
Operativni rizik – komparativni pregled aktualne regulative
pip - 1.2013, str. 65
Domaća sudska praksa
pip - 1.2013, str. 89
Inozemna sudska praksa
pip - 1.2013, str. 104
Pitanja i odgovori
pip - 1.2013, str. 111
Pregled novih propisa
pip - 1.2013, str. 115