Pravo i porezi 2/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Zadužnica i bjanko zadužnica u svjetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Oporezivanje elektroničkih usluga porezom na dodanu vrijednost – pravni okvir EU
Autor: Stjepan GADŽO , mag. iur.
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (I.)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na otpremninu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
O radnom pravu i socijalnoj sigurnosti
Autor: Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA
Novosti u uređenju rješavanja upravnog spora bez održavanja rasprave
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Novosti u pravnom uređenju sanacije javnih ustanova u području zdravstvene djelatnosti
Odgovornost članova uprava i članova trgovačkih društava vlastitom imovinom za porezne dugove društva
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU u području sudjelovanja radnika u upravljanju društvom
Autori: Doc. dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Dr. sc. Kosjenka DUMANČIĆ , dipl. iur.
Razvoj politike suzbijanja zakašnjenja s plaćanjem u EU
Autor: Ivan TOT , dipl. iur.