Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Oporezivanje PDV-om od 1. srpnja 2013.
pip - 7.2013, str. 3
Povrat u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu
pip - 7.2013, str. 14
Osvrt na zadnje novele Zakona o radu
pip - 7.2013, str. 27
Poslovi s posebnim uvjetima rada – stroži uvjeti za zapošljavanje
pip - 7.2013, str. 35
Novosti u predstečajnoj nagodbi
pip - 7.2013, str. 40
Late payment
pip - 7.2013, str. 46
Ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostorija trgovca odnosno na daljinu
pip - 7.2013, str. 49
Ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarine nakon pristupa RH u članstvo EU – pri uvozu dobara iz trećih zemalja
pip - 7.2013, str. 58
Prava intelektualnog vlasništva
pip - 7.2013, str. 69
Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije (II.)
pip - 7.2013, str. 74
Domaća sudska praksa
pip - 7.2013, str. 116
Inozemna sudska praksa
pip - 7.2013, str. 126
Pitanja i odgovori
pip - 7.2013, str. 134
Pregled novih propisa
pip - 7.2013, str. 138