Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Ugovor o faktoringu
pip - 12.2014, str. 3
Novo posebno uređenje zateznih kamata (I.)
pip - 12.2014, str. 16
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa
pip - 12.2014, str. 24
Telekomunikacijske, radijske i TV usluge te elektronički obavljene usluge u sustavu PDV-a
pip - 12.2014, str. 33
Oporezivanje dohotka po osnovi kamata na štednju - modeli uvođenja i problemi
pip - 12.2014, str. 37
Odlučivanje o izuzeću suca (odluka Europskog suda za ljudska prava)
pip - 12.2014, str. 45
Konvalidacija staža osiguranja
pip - 12.2014, str. 49
Novosti u javnobilježničkoj ovrsi
pip - 12.2014, str. 53
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkom ugovorima
pip - 12.2014, str. 57
Ulaganje prava intelektualnog vlasništva u trgovačka društva
pip - 12.2014, str. 61
Prikaz programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece stradalih branitelja
pip - 12.2014, str. 67
Domaća sudska praksa
pip - 12.2014, str. 95
Inozemna sudska praksa
pip - 12.2014, str. 104
Informacije i očitovanja
pip - 12.2014, str. 110
Pitanja i odgovori
pip - 12.2014, str. 112