Pravo i porezi 9/2016

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Predugovor, kapara i odustatnina u obveznom pravu i njihov porezni tretman
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (I.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ
Predujam za otvaranje stečajnog postupka
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Postupak izdavanja obvezujućih mišljenja
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Marica HOUŠKA , dipl. oec.
Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika na visokoškolskim ustanovama
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Radni odnos u školskim ustanovama – prestanak radnog odnosa u školskim ustanovama primjenom instituta otkaza
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Građenje na tuđem zemljištu
Pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Odgovornost udruženja u zabranjenim sporazumima konkurenata
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Vještačenje radne sposobnosti u mirovinskom osiguranju
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Sudske pristojbe u upravnom sporu
Autori: Snježana HORVAT-PALISKA , dipl. iur.
Josipa JAMBREŠIĆ-MATTEL , dipl. iur.
Organi udruge (I.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Novi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika