Pravo i porezi 12/2017

Web izdanje 8,99
Uspostava sustava održiva gospodarenja komunalnim otpadom u RH
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Ocjena zakonitosti općih akata – iz upravnosudske prakse
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Donesen Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Upravni nadzor nad provedbom propisa o javnoj nabavi
Autori: Ana ŠPŠTAREC , dipl. iur.
Mr. sc. Ivan ŠPRAJC
Pravni lijekovi prema Zakonu o upravnim sporovima s posebnim osvrtom na recentnu upravnosudsku praksu
Autori: Božo GAGRO , dip. iur.
Marina KOSOVIĆ MARKOVIĆ , dipl. iur.
Pomoćnici u nastavi, stručni komunikacijski posrednici – zapošljavanje u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porezno motrište ugovora s valutnom klauzulom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Pravilo o ograničavanju kamata: predstavljanje i kritike
Autori: Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.
Petar ALILOVIĆ
Marin CURIĆ
Elektroničke usluge korištenjem jedinstvenog portala Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Mjesto oporezivanja građevinskih usluga
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Pregled važnijih zakona donesenih u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2017. godine
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ovrha radi zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR
Međuvlasnički ugovor
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Novela Zakona o zemljišnim knjigama
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Zaštita izuma patentom (I.)
Sigurnost podataka u računalnom „oblaku“
Autori: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Eugen SUNIĆ , mag. ing. traff.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika