Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Nasljeđivanje poslovnog udjela
pip - 9.2017, str. 5
Zakon o koncesijama iz 2017. godine – prikaz najvažnijih materijalnopravnih rješenja
pip - 9.2017, str. 9
Ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima
pip - 9.2017, str. 20
Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
pip - 9.2017, str. 25
Naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti (diskriminacija na osnovi invalidnosti)
pip - 9.2017, str. 35
Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (II.)
pip - 9.2017, str. 40
Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (I.)
pip - 9.2017, str. 51
Ovrha na novčanim sredstvima u svjetlu novela Ovršnog zakona
pip - 9.2017, str. 56
Služnosti
pip - 9.2017, str. 60
Uloga porote u hrvatskom i američkom pravosuđu
pip - 9.2017, str. 68
Pravo na suđenje u razumnom roku
pip - 9.2017, str. 73
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja – novosti od 1. srpnja 2017. godine
pip - 9.2017, str. 78
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 9.2017, str. 82
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 9.2017, str. 100
Domaća sudska praksa
pip - 9.2017, str. 112
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 9.2017, str. 127
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 9.2017, str. 133
Ovršni Zakon - knjiga
pip - 9.2017, str. 0