Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – ožujak 2018. godine
pip - 4.2018, str. 5
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (prikaz)
pip - 4.2018, str. 9
Usklađivanje statuta jedinica sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 4.2018, str. 19
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (I.)
pip - 4.2018, str. 23
Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
pip - 4.2018, str. 29
Bitne obveze poslodavca kod izvanrednog otkaza
pip - 4.2018, str. 33
Dopunski rad sezonskih radnika
pip - 4.2018, str. 42
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (II.)
pip - 4.2018, str. 44
Materijalne i formalne odredbe društvenog ugovora
pip - 4.2018, str. 46
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (II.)
pip - 4.2018, str. 49
Utjecaj presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Klauz protiv Hrvatske na tuzemne sudove
pip - 4.2018, str. 63
Jezik u pravu
pip - 4.2018, str. 68
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 4.2018, str. 69
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2018, str. 75
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 4.2018, str. 80
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2018, str. 89
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 4.2018, str. 96