Pravo i porezi 4/2019

Web izdanje 8,99
Novi zakoni – ožujak 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Zaštita ljudskog prava na vodu u presudama Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova država članica EU-a
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.
Planiranje razvoja države, regionalno i lokalno planiranje
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu – djelokrug Državnog inspektorata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prikaz zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Sudski nadzor nad zakonitošću postupanja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.
Primjena načela oportuniteta isključuje prekršajni progon za lakše prekršaje
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.
Disciplinska i materijalna odgovornost državnih i lokalnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pregovori o sklapanju ugovora i predugovorna odgovornost
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Odgovornost države u slučaju oduzimanja vozila
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Raskid ugovora
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Prekršaji koje uvodi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (I. dio)
Autori: Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar
Neven Grigić , mag. iur.
Nacionalne ekvivalencije za europske pravne koncepcije
Autor: Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.
Ustavna tužba učinkovit pravni lijek za zaštitu ljudskih prava
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika