Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – lipanj 2019. godine
pip - 7.2019, str. 3
Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)
pip - 7.2019, str. 12
Naknada troškova upravnog spora
pip - 7.2019, str. 19
Javno financiranje sektora izdavanja softvera - razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara
pip - 7.2019, str. 21
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
pip - 7.2019, str. 27
Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
pip - 7.2019, str. 33
Prijedlog uređenja javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju
pip - 7.2019, str. 35
Neka pravna motrišta projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova
pip - 7.2019, str. 43
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
pip - 7.2019, str. 49
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)
pip - 7.2019, str. 58
Obračun PDV-a na usluge u vezi s nekretninama
pip - 7.2019, str. 66
Pravni okvir za nautički turizam u Republici Hrvatskoj
pip - 7.2019, str. 73
Uvjeti za kategorizaciju objekta za privatni smještaj
pip - 7.2019, str. 76
Novi Zakon o tržištu kapitala – MiFID II paket
pip - 7.2019, str. 80
Agencije za privremeno zapošljavanje i za posredovanje pri zapošljavanju
pip - 7.2019, str. 89
Jezik u pravu
pip - 7.2019, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 7.2019, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
pip - 7.2019, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 7.2019, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
pip - 7.2019, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
pip - 7.2019, str. 103
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 7.2019, str. 104
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 7.2019, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 7.2019, str. 130