Pravo i porezi 7/2019

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – lipanj 2019. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Javno financiranje sektora izdavanja softvera - razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Prijedlog uređenja javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Neka pravna motrišta projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Obračun PDV-a na usluge u vezi s nekretninama
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Pravni okvir za nautički turizam u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Ante Vuković
Uvjeti za kategorizaciju objekta za privatni smještaj
Autori: Tino BEGO , dipl. iur.
Martina Kamić
Novi Zakon o tržištu kapitala – MiFID II paket
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Agencije za privremeno zapošljavanje i za posredovanje pri zapošljavanju
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Jezik u pravu
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika