Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta

Datum: 29.03.2021, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/21-01/328
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit porezne obveznice, u kojem ista navodi da je vlasnica paušalnog obrta za turizam i usluge. Zanima ju da li je obvezna plaćati godišnji paušalni porez za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad i za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta (budući da u to vrijeme ne može i ne smije obavljati djelatnost, a u isto vrijeme država podmiruje obvezu doprinosa). Porezna obveznica traži uputu na koji način može zatražiti otpis godišnjeg paušalnog poreza za razdoblje od travnja 2017. godine do danas, otkad je i započela privremena nesposobnost za rad radi komplikacija u trudnoći te povrat uplaćenog paušalnog poreza na dohodak. Porezna obveznica navodi: „…Potrebno je naglasiti da je od travnja 2017. godine započela moja privremena nesposobnost za rad, zatim je nastupio rodiljni dopust do 18.11.2018., te je opet započela privremena nesposobnost za rad 3.9.2018. radi druge trudnoće, a obzirom da je to moje treće dijete na porodiljnom dopustu sam 3 godine i to do 26.6.2022. godine. Sve navedeno mogu dokazati izvješćima o privremenoj nesposobnosti za rad te rješenjem o rodiljnom dopustu.“ Također navodi da joj je rad bio onemogućen za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kao i za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta, budući da nije smjela ostvariti prihode te smatra da stoga ne bi trebala niti plaćati godišnji paušalni porez, kao što je bila oslobođena plaćanja svih ostalih davanja u tom periodu (komorski doprinos, doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje). Navodi da nije mogla staviti obrt u mirovanje, a pogotovo ne na tako dugo vrijeme s obzirom da ostvaruje (duže od tri godine) pravo na naknadu plaće za vrijeme porodiljnog i komplikacija u trudnoći na teret HZZO-a. Odgovaramo u nastavku.

Člankom 4. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine br. 1/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje primjenom porezne stope od 10% sukladno članku 82. stavku 6. Zakona, na godišnji paušalni dohodak utvrđen člankom 3. Pravilnika. Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Člankom 3. stavkom 4. Pravilnika propisano je da se u slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak utvrđuje razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

Stavkom 5. istoga članka Pravilnika propisano je da se u slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak utvrđuje razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, dohodovni razred utvrđuje na način iz stavka 4. ovoga članka, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje.

Uvidom u dostupne informacije, utvrđeno je da porezna obveznica nije privremeno obustavila niti odjavila obrt za vrijeme privremene nesposobnosti za rad slijedom komplikacija u trudnoći i rodiljnih dopusta u razdoblju od travnja 2017. do danas, odnosno da joj nadležno upravno tijelo nije izdalo niti nam dostavilo rješenje o privremenoj obustavi odnosno o ponovnom početku obavljanja djelatnosti sukladno članku 31. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 143/13, 127/19, 41/20) te stoga nije moguće primijeniti odredbu članka 3. stavka 5. Pravilnika. Sukladno naprijed navedenom nisu stečeni uvjeti za otpis dospjele porezne obveze za navedeno razdoblje.

Povratak na mišljenja