Plaćanje poreza na dobitak na dodijeljena sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Datum: 26.03.2009, Četvrtak
Klasa: 410-01/09-01/468
Davatelj: Porezna uprava

Hrvatska udruga H. iz Z., postavila je upit vezano uz plaćanje poreza na dobit na dodijeljena sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija odnosno traži se tumačenje da li radijske postaje koje su po okončanju natječajnog postupka dobile određena sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija trebaju ili ne trebaju na ta sredstva plaćati porez na dobit. Prema navodima iz upita, a temeljem odredbe članka 54. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Nar. nov., br. 25/03.) 3% od mjesečno prikupljenih sredstava na ime pristojbe uplaćuje se u Fond za poticanje pluralizma i raznolikosti elektroničkih medija. Odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Nar. nov., br. 122/03., 79/07. i 32/08.) određeno je da sredstvima tog Fonda upravlja Vijeće za elektroničke medije, te je utvrđen način, postupak i uvjeti javnog natječaja temeljem kojeg se elektronički mediji mogu natjecati za ta sredstva. Po okončanju natječajnog postupka pojedine radio ili TV postaje dobiju određena sredstva koja su strogo namjenska za određene programske sadržaje iz domene informativnog, kulturnog, obrazovnog programa ili za programe za nacionalne manjine, zavičajnu tradiciju i sl. Korisnici sredstava moraju također u određenom roku Vijeću za elektroničke medije podnijeti i izvješće (sa dokazima) o namjenskom trošenju tih sredstava. Zbog svega navedenog, kao i činjenici da se radi o strogo namjenskim sredstvima za poticanje pluralizma i raznolikosti elektroničkih medija odnosno o sredstvima koja nastaju od dijela RTV pristojbe (pretplate), podnositelj upita, moli za mišljenje odnosno tumačenje da li na ta sredstva korisnici plaćaju ili ne plaćaju porez na dobit.

Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo:

Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje u članku 2. stavku 1. da je porezni obveznik trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Nadalje, Zakon u članku 5. stavku 1. propisuje da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona.

Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07. i 156/08.) u članku 9. stavku 1. propisuje da se prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja. Povećanjem kapitala smatraju se i sva izravna povećanja dobiti i svih oblika kapitala osim revalorizacijskih pričuva. S revalorizacijskim pričuvama izjednačavaju se i odgovarajuće pričuve za vrijednosna usklađenja financijske imovine, utvrđene po posebnim propisima.

Člankom 33. stavkom 1. Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako Zakon ne određuje drukčije. Temeljem navedene odredbe, a sukladno članku 13. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.), obveznici poreza na dobit dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) odnosno Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS).

Međunarodni računovodstveni standard 18 (Nar. nov., br. 140/06. do 29/09.) definira u točci 7., između ostalog, da je prihod bruto priljev ekonomskih koristi tijekom razdoblja koji proizlazi iz redovnih aktivnosti subjekta, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje glavnice, osim povećanja glavnice koja se odnosi na unose sudionika u glavnici.

Hrvatski standard financijskog izvještavanja 15 (Nar. nov., br. 30/08. i 9/09.) definira u točci 15.3. da je prihod povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu.

Temeljem navedenog, mišljenja smo da sredstva dobivena iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija predstavljaju prihode radijskih ili televizijskih postaja ako su takve postaje obveznici poreza na dobit, stoga su iste, u tom slučaju, dužne utvrđivati osnovicu poreza na dobit i plaćati porez na dobit na način propisan Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit.

Povratak na mišljenja