Plaćanje poreza na prijenos nekretnine

Datum: 15.06.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/846
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet kod prijenosa nekretnina.
Trgovačko društvo u likvidaciji ima nekretninu u vlasništvu, staro odmaralište, koje će prenijeti na svoju podružnicu, pa se postavlja pitanje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost kod prijenosa predmetne nekretnine.
Odredbama čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Sukladno odredbama čl. 20. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., dalje: Pravilnik) isporuke dobara i obavljanje usluga u postupku likvidacije, stečaja i ostalih sličnih postupaka podliježu oporezivanju.
Sukladno odredbama čl. 40. st. 1. t. j) Zakona PDV-a je oslobođena isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Građevinom u smislu Zakona smatra se objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji.
Sukladno odredbama čl. 40. st. 4. Zakona porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje isporuka navedenih u st. 1. t. j) i k) čl. 40. Zakona pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može se primijeniti u trenutku isporuke. Prema odredbama čl. 75. st. 3. t. c) Zakona porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obavi isporuka nekretnina, prema čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona, ako se isporučitelj odlučio za oporezivanje u skladu s čl. 40. st. 4. Zakona.
Sukladno odredbama čl. 64. st. 1 i 2. Zakona i čl. 65. Zakona ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina uključujući kalendarsku godinu u kojoj je gospodarsko dobro nabavljeno ili proizvedeno promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza smatra se naknadna promjena tih uvjeta koja je dovela do većeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno. Kada se radi o nekretninama, tada se umjesto razdoblja od pet godina primjenjuje razdoblje od 10 godina. Godišnji iznos ispravka pretporeza iznosi 1/5, odnosno 1/10 iznosa PDV-a koji je bio zaračunan za gospodarska dobra. Gospodarskim dobrima u smislu stavka čl. 64. st. 1. Zakona smatraju se dobra koja prema računovodstvenim propisima spadaju u dugotrajnu imovinu poreznog obveznika. Ako porezni obveznik unutar razdoblja za ispravak pretporeza isporučuje gospodarsko dobro, smatra se da je gospodarsko dobro korišteno za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika do isteka razdoblja za ispravak pretporeza. Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oporezivom ako je isporuka gospodarskog dobra oporezivana. Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oslobođenom PDV-a ako je isporuka gospodarskog dobra oslobođena. Ispravak odbitka provodi se odjednom za cijelo preostalo razdoblje ispravka.
Nadalje, prema odredbi čl. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Isto znači kada se na promet nekretnina ne plaća porez na dodanu vrijednost da se plaća porez na promet nekretnina.
Obzirom na navedeno, isporuka dobara u postupku likvidacije načelno podliježe oporezivanju. Međutim, obzirom da je riječ o nekretnini odnosno o starom odmaralištu radi se o isporuci koja je oslobođena plaćanja PDV-a sukladno čl. 40. Zakona, te podliježe oporezivanju porezom na promet nekretnina.
Također se napominje da porezni obveznik koji isporučuje drugom poreznom obvezniku nekretninu oslobođenu plaćanja PDV-a ima pravo odlučiti se za oporezivanje takve isporuke pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. U tom slučaju primjenjuje se prijenos porezne obveze te je porezni obveznik primatelj isporuke obvezan obračunati i platiti PDV. Na takvu isporuku na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, stjecatelj ne plaća porez na promet nekretnina.
 

Povratak na mišljenja