Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu

Datum: 07.12.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2235
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik M.M. iz Zagreba, nakon što se doselio u Republiku Hrvatsku u svibnju 2015. godine, podnio je zahtjev Poreznoj upravi Republike Hrvatske, kojim traži izuzimanje od plaćanja predujmova poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada ostvarenog u Sjedinjenim Američkim Državama jer predujmove poreza na dohodak istovremeno plaća u Sjedinjenim Američkim Državama i u Republici Hrvatskoj što ga znatno opterećuje. Nastavno odgovaramo. 
Na dohodak koji hrvatski rezidenti ostvaruju u državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljeni međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjuju se odredbe domaćih poreznih propisa pri čemu se najprije utvrđuje rezidentnost poreznog obveznika na način koji je propisan člankom 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) temeljem kojeg se utvrđuje prebivalište i uobičajeno boravište poreznog obveznika.
Člankom 45. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14 i 143/14; dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza obračuna, obustave i uplate predujmova od nesamostalnog rada poreznih obveznika osobno, u roku od osam dana od dana stjecanja dohotka te dostave propisanih izvješća i evidencija Poreznoj upravi, ukoliko se dohodak od nesamostalnog rada ostvari izravno iz inozemstva.S obzirom da Republika Hrvatska nema sklopljeni međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, hrvatski rezidenti koji ostvare dohodak u inozemstvu na koji plaćaju porez u zemlji izvora (u Sjedinjenim Američkim Državama), a  istovremeno u skladu sa Zakonom, plaćaju predujmove poreza na dohodak i u državi rezidentnosti (u Republici Hrvatskoj), uplaćeni porez u inozemstvu mogu uračunati u ukupnu godišnju obvezu, ukoliko dobrovoljno podnesu godišnju prijavu poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj (državi rezidentnosti) kako bi se otklonilo dvostruko plaćanje poreza na isti dohodak primjenjujući metodu uračunavanja kojom se plaćeni porez u inozemstvu uračunava do iznosa koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak na način propisan člankom 82. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14; dalje u tekstu: Pravilnik) uz podnošenje potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. 
Bitno je napomenuti da porezni obveznik koji dobrovoljno podnese godišnju prijavu poreza na dohodak kako bi uračunao plaćeni porez u inozemstvu u godišnju obvezu te kako bi ostvario pravo na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno izravnanje porezne osnovice i druga prava propisana zakonima, obvezan je u godišnjoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.
Rezident Republike Hrvatske koji je ostvario dohodak u inozemstvu, a nije platio predujmove poreza na dohodak i/ili je u tuzemstvu platio manji iznos od onoga koji bi se obračunao prema odredbama Zakona, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu kako je propisano člankom 39. stavkom 2. Zakona, odnosno prethodno podnijeti propisano izvješće iz članka 76. stavka 1. Pravilnika. 
Sukladno članku 8. stavku 4. Pravilnika, oporezivi primici od kojih je porezni obveznik dužan platiti porez u tuzemstvu, a ostvareni su u inozemstvu (izravno ili neizravno) u stranoj valuti, preračunavaju se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka. Iznimno, ako se dan primitka tijekom poreznog razdoblja ne može točno utvrditi, preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31. 12. godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje.
Mogućnost oslobođenja plaćanja predujmova poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj pružena je poreznim obveznicima koji već plaćaju predujmove poreza na dohodak državi izvora dohotka kao i poreznim obveznicima koji ostvaruju primitke na koje Republika Hrvatska nema pravo oporezivanja iz razloga što su primici oporezivi samo u inozemstvu sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja što upućuje da poreznog obveznika ne možemo osloboditi obveze plaćanja predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u tuzemstvu jer nemamo sklopljeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama na temelju kojega bi se moglo otkloniti istovremeno porezno opterećenje u obje države.

Povratak na mišljenja