Podaci o kupoprodajnom ugovoru

Datum: 25.11.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/1026
Davatelj: Porezna uprava

Vezano za Vašu zamolbu da se istraži u arhivi Ministarstva financija RH da li postoji pisani trag kupoprodaje iz 1937. ili 1938. godine, nastavno odgovaramo.

Ugovori o kupoprodaji nekretnina dostavljaju se Poreznoj upravi radi utvrđivanja i naplate poreza. Odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. – ispravak i 150/02.) propisuju: zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate, dok zastara prava na naplatu poreza i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate (članak 90. stavci 2. i 4. navedenog Zakona). Nadalje je člankom 92. navedenog Zakona propisano da apsolutna zastara prava poreznog tijela na utvrđivanje i naplatu poreza i kamata nastupa za šest godina od dana kad je zastara počela prvi put teći. Imajući u vidu navedene odredbe Općeg poreznog zakona, to proizlazi da je Porezna uprava obvezna utvrditi i naplatiti porez prije isteka propisanih rokova za nastupanje zastare.

Sukladno članku 18. Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 38/87. i 42/88.) dovršeni predmeti stavljaju se u arhivu, koja se nalazi u sastavu pisarnice i u njoj se čuvaju do predaje ovlaštenoj organizaciji (arhivu).

Članak 3. stavak 9. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Nar. nov., br. 105/97. i 64/00.) propisuje da je pismohrana ustrojstvena jedinica u kojoj se odlaže i čuva arhivsko, odnosno registraturno gradivo do predaje nadležnom arhivu. Sukladno članku 5. navedenog Zakona, gradivo nastalo djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti smatra se javnim arhivskim ili registraturnim gradivom. Članak 14. stavak 1. navedenog Zakona propisuje da se javno arhivsko gradivo predaje nadležnom arhivu u roku koji u pravilu ne može biti dulji od 30 godina od njegova nastanka.

U smislu citiranih propisa o čuvanju arhivske građe proizlazi obveza državnih tijela na predaju dokumentacije određene za trajno čuvanje nadležnom državnom arhivu na način i u rokovima propisanim navedenim Zakonom.

Slijedom navedenog, nakon što je dovršen postupak utvrđivanja i naplate poreza na promet nekretnina, Porezna uprava čuva dovršene predmete do predaje dokumentacije određene za trajno čuvanje nadležnom državnom arhivu, pridržavajući se propisanih rokova i načina postupanja. Pri tom vrijedi istaći da s aspekta Porezne uprave kupoprodajni ugovori predstavljaju popratnu dokumentaciju za koju ne postoji obveza na trajno čuvanje.

Iz vašeg upita proizlazi da vas zanimaju podaci vezano za kupoprodajni ugovor koji je sklopljen 1937. ili 1938. godine, što znači da se radi o dokumentaciji koja se ne čuva u pismohrani pisarnice Ministarstva financija.

Obzirom da državni arhivi obavljaju arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na njihovom području, to u pogledu predmetne dokumentacije iz navedenog razdoblja možete postaviti upit nadležnom državnom arhivu da li istu čuva kao arhivsko, odnosno registraturno gradivo.

Povratak na mišljenja