Podaci o visini prijavljenih plaća za zaposlenike Generalnog konzulata SAD i Veleposlanstva SAD u Zagrebu

Datum: 18.07.2008, Petak
Klasa:
Davatelj: Porezna uprava

Povodom vašeg dopisa od 17. ožujka 2008. godine kojim tražite dostavu podataka o visini osnovice i obračunanih doprinosa za obvezna osiguranja za zaposlenike Generalnog konzulata/Veleposlanstva SAD u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja 1990. do 31. prosinca 1995. godine odgovaramo u nastavku.

Činjenica je da je Uprava društvenih prihoda (pravni prednik Porezne uprave) bila mjerodavna za utvrđivanje mjesečnih iznosa doprinosa za mirovinsko osiguranje za osiguranike zaposlene kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana pa tako i za zaposlenike Generalnog konzulata/Veleposlanstva SAD u Zagrebu i to za razdoblje od 1. srpnja 1986. do 31. prosinca 1993.

Isto tako, činjenica je da su se iznosi doprinosa obračunavali na temelju:

– pojedinačno izdanog rješenja svakom osiguraniku o utvrđenom statusu u obveznom osiguranju po osnovi tog zaposlenja te

– pojedinačno izdanog rješenja svakom osiguraniku o iznosu mjesečne osnovice za obračun doprinosa

a ta je rješenja izdavala Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika (pravni prednik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), Područna služba prema prebivalištu osiguranika i dostavljala Upravi društvenih prihoda, uredu Uprave prema prebivalištu osiguranika. Rješenja su izdavana pozivom na odredbe tada važećih propisa o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Odluka o osnovicama koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja koje su se, za ovu skupinu osiguranika, donosile za svaku godinu.

Uprava društvenih prihoda je, na temelju dostavljenih rješenja o iznosu osnovice i stope za obračun doprinosa obračunavala iznose doprinosa i evidentirala ih na imenu obveznika doprinosa – osiguranika te ih naplaćivala.

Porezna uprava je (kao pravni slijednik Uprave društvenih prihoda), tijekom 1994., Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (pravnom slijedniku Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja), predala podatke o saldima doprinosa za sve osiguranike, pojedinačno, koji su na dan 31. prosinca 1993. imali evidentirane a ne uplaćene obveze doprinosa ili su imali više uplaćene doprinose. Ovime su ti podaci izlučeni iz evidencija Porezne uprave, a uključeni su u evidencije HZMO. Moguće uplate doprinosa koje su uslijedile iza 1. siječnja 1994. na uplatne račune za plaćanje prihoda državnog proračuna i ostalih javnih davanja, Porezna uprava je, zbirno (u jednom iznosu), ali uz specifikaciju podataka o svakom uplatitelju i iznosu uplaćenog doprinosa, sukladno dogovoru, dostavljala HZMO.

Cijenimo da, u slučaju osiguranika pojedinca koji je u postupku utvrđivanja prava iz mirovinskog osiguranja, ne bi trebalo biti problema jer prava iz osiguranja utvrđuje HZMO koji je utvrdio i status u osiguranju te iznose osnovica za obračun doprinosa i činjenicu da se iznos mirovine odnosno prava iz mirovinskog osiguranja ne utvrđuje na temelju iznosa doprinosa već iznosa osnovice prema kojoj je doprinos obračunan, dakako uz dokaz da je obračunan doprinos i uplaćen.

Povratak na mišljenja