Podnošenje izvješća o isplati dobitka

Datum: 13.02.2012, Ponedjeljak
Autor: Š.G.

Čl. 93. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 137/11.) propisana je obveza podnošenja DU obrasca Poreznoj upravi u kojem se iskazuju obračunane odnosno isplaćene dividende odnosno udjeli u dobitku na temelju udjela u kapitalu fizičkih osoba u trgovačkim društvima.

Takav zahtjev je u skladu s čl. 60. st. 5., čl. 9. st. 1. t. 2. i čl. 68. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 177/04. do 114/11.) koji propisuju obvezu evidencije o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku po svakoj fizičkoj osobi – dioničaru odnosno članu društva te izvješćivanja Porezne uprave.

Kad se podnosi DU

1. DU se podnosi do 15. tekućeg mjeseca za isplate u prethodnom mjesecu (npr. do 15. veljače za isplate u siječnju).
2. DU služi kao evidencija i izvješće o isplatama dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama – dioničarima odnosno članovima društva (rezidentima ili nerezidentima).
3. Ako se tijekom 2012. (tekuće godine) isplaćuje predujam dividende (u d.d.-u) ili udjela u dobitku na temelju u udjela u kapitalu (u d.o.o.-u) za 2011., tada se DU podnosi do 15. sljedećeg mjeseca (mjeseca koji slijedi mjesec isplate).
Primjerice, ako je predujam dividende odnosno udjela u dobitku isplaćen u mjesecu siječnju za godinu 2011. tada isplatitelj treba Poreznoj upravi dostaviti DU do 15. veljače.
4. Prema odredbi st. 2. čl. 93. Pravilnika koji propisuje sadržaj podataka o razdoblju u kojem je ostvaren dobitak iz kojeg se dividende ili udjeli u dobitku isplaćuju, svoti isplate, nadnevku isplate i sl. proizlazi da bi se DU trebao podnositi prilikom svake isplate dividende odnosno udjela u dobitku, a ne samo pri isplati predujmova.
5. Obrazac DU primjenjuje se od 1. veljače 2012. Ako se ta odredba ima u vidu tada se do 15. veljače treba podnijeti obrazac DU za isplate dividende i udjela u dobitku u siječnju za prethodnu tj. 2011. ili neke ranije godine.
(Za isplate predujma za 2012. ne podnosi se DU obrazac u 2012. nego u 2013. prilikom njegova pokrića)
6. Moglo bi se zaključiti da se DU podnosi i za mjesec u kojem se donosi odluka o rasporedu dobitka kojim se "pokriva" predujam dividende ili predujam udjela u dobitku isplaćen tijekom 2011.
Za isplaćene dividende i udjele u dobitku tijekom 2011., a na teret dobitka ostvarenog u nekim ranijim godinama (2010., 2009. i dalje) ne treba podnositi DU budući da se tijekom 2012. ne evidentiraju događaji povezani s tom isplatom, tj. ne donosi se odluka i ne pokrivaju se takve isplate. Pri tome treba imati u vidu da se odluka mjerodavnih tijela o rasporedu dobitka i "pokriću" isplaćenih dividendi i udjela u dobitku donosi za sve što je isplaćeno i pokriveno odlukom iako je čl. 93., a time i DU stupio na snagu 8. prosinca 2011.

Kad se ne podnosi DU

7. Ako se tijekom 2012. isplaćuje dobitak ostvaren u razdoblju 2001. do 2004., mišljenja smo da za te isplate nema potrebe podnositi DU obrazac nego obrazac ID-1 i to u već poznatim rokovima iz. čl. 78. Pravilnika tj. do 31. siječnja 2013. za isplate u 2012.
8. Ako se tijekom tekuće godine (2012.) isplaćuju predujmovi dividende ili udjela u dobitku za tekuću godinu (2012.) tada se DU podnosi tek 2013. tj. kada se donese odluka o rasporedu dobitka za 2012.
9. Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak čl. 13. toga Prijedloga predviđa brisanje odredbe čl. 60. st. 5. dosadašnjeg Zakona kojim je utvrđena obveza evidencije, a time se i obrazac DU ukida kao propisani oblik te evidencije. (www.vlada.hr). No budući da će izmjene Zakona stupiti na snagu od 1. ožujka, obrazac DU za siječanj do 15. veljače treba predati.

Povratak na vijesti