Podnošenje prijave poreza na dohodak za dohotke iz različitih izvora

Datum: 11.02.2009, Srijeda
Klasa: 410-01/09-01/162
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit društva S. d.o.o., koji se odnosi na način utvrđivanja dohotka te podnošenje prijave poreza na dohodak obveznika poreza na dohodak koji je tijekom poreznog razdoblja 2008. godine ostvario dohodak iz različitih izvora. Nastavno odgovaramo.

U upitu je navedeno da je tijekom 2008. godine obveznik poreza na dohodak ostvario dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.), drugi dohodak kao stalni sudski vještak koji je utvrđivao na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga u skladu s člankom od 19. do 24. toga Zakona i to na temelju ranije podnesene prijave u registar obveznika poreza na dohodak po toj osnovi, drugi dohodak od autorskih naknada (ostvarenih pisanjem stručnih članaka i knjiga, istraživanjem lijekova, predavanjima) te drugi dohodak kao član skupštine gradskog vijeća i kao član skupštine muzeja iz članka 32. stavak 3. istoga Zakona.

Člankom 32. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak po osnovi djelatnosti može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak u skladu s člancima 19. do 24. toga Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti.

U predmetnom slučaju je porezni obveznik u prethodnim poreznim razdobljima iskoristio propisanu mogućnost te se na vlastiti zahtjev upisao u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi djelatnosti stalnog sudskog vještaka, zbog čega je tijekom 2008. godine dohodak ostvaren po toj osnovi i utvrđivao na način propisan za samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja.

Obzirom da nije podnio prijavu u registar obveznika poreza na dohodak za promjenu načina utvrđivanja drugog dohotka u 2008. godini, koji je tijekom te godine ostvario po osnovi autorskih naknada te članstva u skupštini gradskog vijeća te skupštini muzeja, proizlazi da je tijekom 2008. godine po tim osnovama ostvario drugi dohodak, koji je trebao biti utvrđen na način propisan člankom 32. stavci 1, 4. i 5. i oporezivan u skladu s člankom 48. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak.

Odredbama članka 39. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak je propisano da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. istoga Zakona.

U skladu s člankom 39. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, dužan je u toj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju iz izvora koji su propisani člankom 5. toga Zakona.

Prema tome, u predmetnom je slučaju obveznik poreza na dohodak obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak za 2008. godinu, jer je ostvario dohodak od djelatnosti sudskog vještaka koji je utvrđivao kao dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja. U prijavi poreza na dohodak za 2008. godinu obvezan je, osim toga dohotka, iskazati i ostvareni dohodak od nesamostalnog rada te drugi dohodak, a i uplaćene predujmove poreza na dohodak po svim osnovama.

Povratak na mišljenja