Pojašnjenje u vezi sa ovjerom situacija izvedenih građevinskih radova od strane nadzornog tijela

Datum: 29.11.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-01/195
Davatelj: Porezna uprava

U predstavci Hrvatske udruge poslodavaca, Udruga poslodavaca graditeljstva broj: 24-I/2010., što ste nam je dostavili 12.07.2010. navodi se da Područni uredi Porezne uprave različito postupaju kod priznavanja prava na odbitak pretporeza kod ulaznih situacija od kooperanata. Mišljenja su kako zahtjev Porezne uprave, Područnog ureda Split, da su ulazne situacije od kooperanata ovjerene od strane ovlaštenog nadzornog inženjera uvjet za odbitak pretporeza, sukladno članku 135. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, nije moguće pravno realizirati. Navode da je nadzorno tijelo u službi investitora za kojeg obavlja sve radnje u njegovom interesu i njegovim obvezama prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju koji pozna samo izvođača i njegove obračunske situacije koje ovjerava. Navode da se u tim situacijama glavnog izvođača nalaze i svi radovi podizvođača i on nema obvezu ulaziti u odnos između glavnog izvođača i njegovih podizvođača.

Nadalje, porezni obveznik B. INŽENJERING d.o.o. uputio nam je dopis u kojem je zatraženo tumačenje o tome kako se prema važećim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ovjeravaju situacije izvedenih građevinskih radova od strane nadzornog tijela Investitora, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju. Zamolili su tumačenje o postupanju u slučajevima :
- kad je prema investitoru nositelj ugovora o građenju jedan glavni izvođač koji pojedine radove podugovara sa drugim podizvođačima i
- kada je investitor i glavni izvođač ista pravna osoba koja pojedine radove podugovara sa drugim podizvođačima.

Obzirom da se, kako navode u upitu, situacije izvedenih građevinskih radova dostavljaju i ovjeravaju između ugovorenih stranaka zatraženo je mišljenje o tome koje, odnosno čije situacije u navedenim slučajevima treba ovjeravati.

Nadzorno tijelo investitora. Na postavljena pitanja u nastavku odgovaramo.

U graditeljskoj djelatnosti zaključuju se ugovori o gradnji, odnosno izvođenju građevinskih radova u kojima, uz ostalo, izvođač s investitorom utvrđuje i rokove u kojima se (najčešće mjesečno, a ponekad i u duljem razdoblju) obračunavaju obavljeni radovi - putem privremenih situacija. Privremene situacije nisu račun za isporučeno dobro nego račun – obračun djelomično izvedenih radova, o čemu smo se očitovali u više navrata. Osim odredbi Zakona o prostornom uređenju i građenju, na koji se ukazuje u predstavci, potrebno je imati u vidu i odredbe Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05. i 41/08.). Prema odredbi članka 600. i 601. toga Zakona ako iz ugovora o naravi posla ne proizlazi što drugo, izvođač nije dužan posao obaviti osobno, ali odgovara naručitelju za izvršenje posla i kad posao ne obavi osobno. Izvođač odgovara za osobe koje su po njegovu nalogu radile na poslu koji je preuzeo kao da ga je sam izvršio.

Odredbom članka 45. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.), koji se primjenjuje od 01.01.2010., propisano je da u graditeljskoj djelatnosti porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je porezna obveza nastala najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija.

Nadalje, odredbom članka 135. stavak 4. Pravilnika propisano je da se u graditeljskoj djelatnosti pretporez može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo ne ovjeri obračunsku situaciju, pretporez se ne može odbiti.

Sukladno navedenom, mišljenja smo da ako je investitor i glavni izvođač ista pravna osoba koja pojedine radove podugovara sa drugim podizvođačima porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima podizvođača, a ako nadzorno tijelo ne ovjeri obračunsku situaciju, porezna obveza nastaje najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija. Slijedom navedenih zakonskih odredbi ako nadzorno tijelo ne ovjeri obračunsku situaciju, pretporez se ne može odbiti.

Naše je mišljenje da iznimno, ako je nositelj ugovora o građenju prema investitoru jedan glavni izvođač koji pojedine radove podugovara sa drugim podizvođačima u slučaju kada privremena situacija o stvarno izvedenim radovima podizvođača nije ovjerena, a iz dokumentacije i stvarnog činjeničnog stanja sa sigurnošću se može utvrditi da je obavljena isporuka, odnosno da su radovi obavljeni, podizvođač mora za obavljene radove izdati račun sukladno odredbi članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) i samo u tom slučaju, ako se nedvojbeno može utvrditi da su radovi obavljeni, iako nije ovjerena privremena situacija može se ostvariti pravo na odbitak pretporeza sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja