Položaj pravnih sljednika – ostavinski postupak iza pokojnika – nasljednik Općina

Datum: 04.03.2015, Srijeda
Klasa: 410-01/15-01/577
Davatelj: Porezna uprava

Upit u vezi s postupanjem u predmetu utvrđivanja duga pravnom sljedniku. Uz upit ste priložili presliku pravomoćnog i ovršnoga rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda iz kojega je razvidno da je u ostavinskom postupku iza pokojnika utvrđena njegova ostavinska imovina koju čine nekretnine te da se njegovim nasljednikom temeljem Zakona o nasljeđivanju proglašava Općina X. Nadalje, u rješavanju se navodi da će se nakon pravomoćnosti izvršiti upis (uknjižba) prava vlasništva na ostavinskoj imovini u korist zakonskog nasljednika Općina X. u cijelosti. Iako nisu bili poznati nasljednici ostavitelja, isti su bili pozvani da se jave povjereniku suda, ukoliko smatraju da polažu pravo na nasljedstvo. Kako se do dana donošenja predmetnoga rješenja, nitko nije javio, a utvrđeno je da postoji ostavinska imovina iza ostavitelja¬ - nekretnine, pozvana je Općina X. kao nasljednik ošasne ostavinske imovine da prisustvuje ostavinskoj raspravi na ostavinskoj raspravi nasljednik iza ostavitelja Općina X. upoznata je da se nasljednog prava ne može odreći budući se radi o ošasnoj ostavinskoj imovini, ali da za dugove ostavitelja odgovara samo do one vrijednosti i onom imovinom koja čini ostavinsku imovinu.
Položaj pravnih sljednika propisan je odredbama čl. 22. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u nastavku: OPZ). Univerzalni pravni sljednik u cijelosti preuzima pravni položaj pravnog prednika, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni pravnom predniku. Nasljednici su dužni platiti obveze iz porezno-dužničkog odnosa do visine vrijednosti naslijeđene imovine, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni ostavitelju. Vrijednost naslijeđene imovine utvrđuje porezno tijelo na osnovi tržišnih cijena.
Iz navedenih odredaba proizlazi da na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednici nasljeđuju imovinu, ali na njih prelaze i obveze ostavitelja. Izuzetak su obveze po osnovi izrečenih, a neplaćenih novčanih kazni za koje nasljednici ne odgovaraju.
U svezi utvrđivanja imovine koju nasljednik stječe od ostavitelja, porezno tijelo vezano je izrekom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojom je utvrđeno tko je nasljednik ostavinske imovine te koju imovinu nasljeđuje i u kojem dijelu. Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju porezno tijelo donosi rješenje kojim se nasljednici proglašavaju poreznim dužnicima za porezni dug ostavitelja, ali do visine naslijeđene imovine. Rješenjem se nalaze izvršenje odnosno plaćanje duga ostavitelja, uz upozorenje da će se u slučaju neplaćanja provesti ovrha nad imovinom nasljednika, ali samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine.
Odredbom čl. 6. Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13.) propisano je da smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određene ovim Zakonom koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći.
Iz navedene odredbe proizlazi da ostavina bez nasljednika (ošasna imovina) prelazi na jedinice lokalne samouprave - općinu ili grad odnosno da općina ili grad moraju prihvatiti pravne posljedice koje za nasljednike nastaju u vezi odgovornosti za ostaviteljeve dugove.
 

Povratak na mišljenja