Popunjavanje Obrasca DOH – Prijava poreza na dohodak za 2008. za dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu

Datum: 09.02.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/08-01/1388_
Davatelj: Porezna uprava

Zbog učestalih upita obveznika poreza na dohodak koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu, poglavito u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, a koji se odnose na način popunjavanja pojedinih pozicija propisanog obrasca te nadolazećeg roka za prijavu poreza na dohodak za 2008. godinu, nastavno dajemo sljedeće pojašnjenje.

Činjenica jest da su obveznici poreza na dohodak koji su rezidenti Republike Hrvatske, a u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada u državi s kojom Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, obvezni platiti predujam poreza na dohodak po toj osnovi u Republici Hrvatskoj, kao državi njihove rezidentnosti, a na način i u roku propisanom odredbama članka 45. stavak 8. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.), a porez koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak iz tako ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada plaćaju i u drugoj državi, kao državi izvora dohotka.

Ti su porezni obveznici dužni po isteku poreznog razdoblja u kojemu su ostvarili inozemni dohodak podnijeti prijavu poreza na dohodak prema članku 39. stavak 2. toga Zakona i članku 85. stavak 1. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08. i 2/09.), a na način propisan člancima od 87. do 89. istoga Pravilnika.

Odredbama članka 88. stavak 2. točka 27. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH, pod 4.7. upisuju podaci o dohotku koji je rezident Republike Hrvatske ostvario u poreznom razdoblju u inozemstvu i inozemnom porezu, bez obzira može li taj dohodak Republika Hrvatska oporezivati ili ne. Podaci se upisuju prema potvrdama inozemnih isplatitelja i inozemnih poreznih tijela, a prema nazivima pojedinih stupaca koji su propisani pod 4.7. Obrasca DOH. Međutim, porezni obveznik rezident koji je porez po osnovi dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u državi s kojom Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, osim u toj državi izvora, platio u istom poreznom razdoblju i u Republici Hrvatskoj, taj porez na dohodak i eventualno prirez porezu na dohodak plaćen u tuzemstvu treba u Obrascu DOH iskazati pod 4.1.1. stupac 7, ali bez popunjavanja ostalih stupaca propisanih na toj poziciji. Napominjemo, da u tim slučajevima u Obrascu DOH pod 5. treba iskazati sveukupni dohodak kojega je porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu te ukupni porez koji je iz ostvarenog tuzemnog i inozemnog dohotka uplatio u tuzemstvu i u inozemstvu. Međutim, u dijelu Obrasca DOH – Prilog UPO pod 9.6.8. iskazuje se uplaćeni predujam poreza u tuzemstvu u iznosu koji je iskazan pod 5. Obrasca DOH, ali prethodno umanjen za porez plaćen u inozemstvu koji je iskazan pod 4.7. u stupcu 7 toga Obrasca. Pod 9.6.9. Obrasca DOH – Prilog UPO iskazuje se iznos uplaćenog poreza u inozemstvu, a koji može biti jednak iznosu iskazanom pod 4.7. stupac 7 toga Obrasca ili manji, a što ovisi o iznosu koji se u svakom pojedinom slučaju dobije uračunavanjem inozemnog poreza u tuzemnu obvezu poreza prema članku 39. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak i članku 82. Pravilnika o porezu na dohodak.

Na kraju napominjemo da se na odgovarajući način trebaju popunjavati i obrađivati godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak rezidenata koji su u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ostvarili dohodak i iz drugih izvora koji su propisani člankom 5. Zakona o porezu na dohodak, a u tim su državama iz dohotka uplatile porez koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak te i godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak rezidenata koji su u državama s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ostvarili dohodak od autorskih naknada, kamata te dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (ako su ostvareni u razdoblju od 2001. do 2004. godine), pri čemu je u skladu s odgovarajućim člankom tih ugovora država izvora toga dohotka zadržala pravo oporezivanja na izvoru, ali sniženom stopom.

Mišljenja smo da se takve zaprimljene prijave poreza na dohodak za 2008. godinu nadležne ispostave Porezne uprave trebaju obraditi ručno, a ne putem informacijskog sustava Porezne uprave.

Povratak na mišljenja