Porez na dobit pri podjeli društva – prijenos dugotrajne imovine koja je revalorizirana do fer vrijednosti

Datum: 25.03.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/212
Davatelj: Porezna uprava

Obratio nam se porezni obveznik F. d.o.o., pitanjem o poreznim učincima pri statusnoj promjeni podjele društva. Radi se o odvajanju s preuzimanjem pri čemu se na društvo preuzimatelja, između ostalog, prenosi dio dugotrajne imovine koja je revalorizirana do fer vrijednosti. Revalorizacijske rezerve nastale pri vrednovanju odnosne dugotrajne imovine iskazane su u bilanci društva koje se dijeli u okviru grupe kapital i rezerve Postavljeno je pitanje mogu li se prilikom prijenosa dugotrajne imovine u pasivi bilance prenijeti i pripadajuće revalorizacijske pričuve i kao takve voditi u bilanci preuzimatelja i postoji li obveza obračuna poreza na dobit kod kojeg od društava uključenih u ovakav postupak.

Prema odredbi članka 5. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. U odredbi članka 39. stavak 2. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. i 133/07.), propisano je da se revalorizacijska pričuva koja je formirana pri procjeni imovine od dana početka primjene Zakona uključuje u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je realizirana, a utvrđuje se u svoti povećane amortizacije nastale zbog revalorizacije. Ostatak revalorizacijske pričuve uključuje se u poreznu osnovicu nakon uništenja, prodaje ili otuđenja na drugi način imovine od koje je revalorizacijska pričuva oblikovana.

Prema odredbi članka 550.a stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 113/93. do 107/07.), odvajanje se provodi prijenosom jednog ili više dijelova imovine društva koje se dijeli, a da to društvo ne prestaje, na jedno ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem) ili na jedno ili više društava koja već postoje (odvajanje s preuzimanjem).

U slučaju iz upita, pri odvajanju dijela društva, imovina se prenosi u drugo društvo po revaloriziranoj vrijednosti. Pri odvajanju, revalorizacijska pričuva nastala revalorizacijom imovine koja se prenosi, realizira se, tj. dolazi do njenog isknjiženja iz bilance društva iz kojeg se prenosi i u društvu preuzimatelja postaje kapital s kojim se može raspolagati. Zbog navedenoga iznos revalorizacijske pričuve treba uključiti u osnovicu poreza na dobit društva u kojemu je revalorizacijska pričuva nastala, a to je društvo iz kojeg se imovina izdvaja.

Povratak na mišljenja